Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. februārī iesniedza Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lietuva) – AB “Linas Agro”/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Lieta C-117/19)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Pamatlietas puses

Prasītāja: AB “Linas Agro”

Atbildētājs: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Regulas Nr. 945/2005 1 preambulā, it īpaši tās 20.-23. apsvērumā, ietvertie paziņojumi, ka, “ja attiecīgā ražojuma slāpekļa saturs pārsniedz 28 % no svara, tad amonija nitrāta saturs vienmēr pārsniedz 80 % no svara”, ir jāuzskata par iedibinātu pieņēmumu, kas ļauj secināt, ka, ja attiecīgajā ražojumā (amonija nitrāta mēslošanas līdzeklis) slāpekļa (N) saturs ir 28 % vai vairāk, tā amonija nitrāta (AN) saturs vienmēr pārsniedz 80 %?

2.    Vai šis pieņēmums ir piemērojams jaunajiem attiecīgā ražojuma veidiem, kas norādīti Regulā Nr. 945/2005, proti, NPK mēslošanas līdzekļiem, kuru slāpekļa (N) saturs pēc svara ir 28 % vai vairāk, attiecība starp amonija slāpekli un nitrātu slāpekli ir aptuveni 1:1 un fosfora (P) un/vai kālija (K) saturs nepārsniedz 12 % pēc svara, piemēram, šajā lietā aplūkotajam mēslošanas līdzeklim NPK 30-4-4?

3.    Ja atbilde uz iepriekš izklāstītajiem jautājumiem ir apstiprinoša, vai iepriekš minētajam Regulā Nr. 945/2005 ietvertajam pieņēmumam ir saistošs juridisks spēks, proti, vai uz to var atsaukties, klasificējot Nodokļu strīdu komisijas lēmuma 17. punktā norādītos NPK mēslošanas līdzekļus ar TARIC kodiem un attiecīgi arī piemērojot spēkā esošus pasākumus (antidempinga maksājums), lai gan Regulas Nr. 945/2005 1. panta 1. punkts un 1. panta 3. punkts (un attiecīgi Regulas Nr. 999/2014 2 1. panta 1. punkts un 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts, kas bija spēkā laikā, kad tika pabeigtas attiecīgās importa procedūras) galīgā antidempinga maksājuma noteikšanu saista nevis ar ķīmiskā elementa slāpekļa (N) saturu ražojumā, bet gan ar ķīmiskā savienojuma amonija nitrāta (AN) un fosfora un kālija saturu ražojumā?

4.    Lai klasificētu Nodokļu strīdu komisijas lēmuma 17. punktā minētos NPK mēslošanas līdzekļus ar TARIC kodiem un attiecīgi piemērotu spēkā esošus pasākumus (antidempinga maksājums) – ņemot vērā Regulas Nr. 945/2005 35. un 36. apsvērumā izklāstītos mērķus piemērot spēkā esošus pasākumus jauniem ražojuma veidiem proporcionāli, vienkāršot muitas procedūras un piemērot atbilstošas maksājumu likmes atbilstoši attiecīgā ražojuma daudzumam, kas iekļauts mēslošanas līdzekļos, – vai ir iespējams paļauties uz Nodokļu strīdu komisijas lēmuma 16. punktā minēto pieņēmumu, aprēķinot (nosakot) amonija nitrāta saturu šādos mēslošanas līdzekļos? Citiem vārdiem sakot, pēc slāpekļa (N) satura noteikšanas Nodokļu strīdu komisijas lēmuma 17. punktā minētajos NPK mēslošanas līdzekļos (pamatojoties uz dokumentiem, ko iesniedzis importētājs muitošanas laikā, vai laboratorijas pārbaužu rezultātā), vai amonija nitrāta saturu aprēķina (nosaka), ņemot vērā attiecību starp amonija nitrāta (AN) saturu un slāpekļa (N) saturu, kā noteikts Regulas Nr. 945/2005 20. apsvērumā, kas ir atkarīga no elementu atomsvara un kas ir 2,86, bez papildu laboratorijas analīžu veikšanas precīza amonija nitrāta satura noteikšanai?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 945/2005 (2005. gada 21. jūnijs), ar kuru pēc starpposma pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktu groza Regulu (EK) Nr. 658/2002, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importu, un Regulu (EK) Nr. 132/2001, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz, inter alia, Ukrainas izcelsmes amonija nitrāta importu (OV 2005, L 160, 1. lpp.).

2 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 999/2014 (2014. gada 23. septembris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstoši 11. panta 2. punktam Padomes Regulā (EK) Nr. 1225/2009 nosaka galīgo antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam (OV 2014, L 280, 19. lpp.).