Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litwa) w dniu 15 lutego 2019 r. – AB „Linas Agro” / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Sprawa C-117/19)

Język postępowania: litewski

Sąd odsyłający

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: AB Linas Agro

Strona przeciwna: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Pytania prejudycjalne

Czy stwierdzenia zawarte w preambule rozporządzenia nr 945/20051 , w szczególności w motywach 20–23, że „jeśli rozpatrywany produkt zawiera ponad 28% azotu w masie, to w konsekwencji zawsze zawiera on również ponad 80% azotanu amonu w masie” należy uznać za ustanawiające domniemanie umożliwiające stwierdzenie, że jeżeli rozpatrywany produkt (nawóz na bazie azotanu amonu) zawiera co najmniej 28% azotu (N), to zawartość występującego w nim azotanu amonu (AN) zawsze przekracza 80%?

Czy domniemanie to ma zastosowanie do nowych rodzajów rozpatrywanego produktu, które są określone w rozporządzeniu nr 945/2005, tj. do nawozów NPK o zawartości azotu (N) równej lub przekraczającej 28% masy, stosunku amoniaku do grupy azotanowej wynoszącego w przybliżeniu 1:1 oraz zawartości fosforu (P) lub potasu (K) nieprzekraczającej 12% masy, np. omawianego w ramach niniejszego sporu nawozu NPK 30-4-4?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca, to czy wspomniane domniemanie ustanowione w rozporządzeniu nr 945/2005 ma wiążącą moc prawną, to znaczy czy można powoływać się na nie przy obejmowaniu nawozów NPK określonych w pkt 17 decyzji komisji ds. sporów podatkowych kodami TARIC oraz, odpowiednio, na potrzeby zastosowania obowiązujących środków (cła antydumpingowego), chociaż przepisy art. 1 ust. 1 i art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 945/2005 (oraz odpowiednio art. 1 ust. 1 i art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 999/2014, które obowiązywało w chwili zakończenia spornych procedur przywozowych) dotyczą nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego nie tyle w odniesieniu do zawartości pierwiastka chemicznego azotu (N) w produkcie, co zawartości związku chemicznego azotanu amonu (AN) i zawartości fosforu i potasu w produkcie?

Do celów objęcia kodami TARIC nawozów NPK, o których mowa w pkt 17 decyzji komisji ds. sporów podatkowych, oraz odpowiednio do celów zastosowania obowiązujących środków (cła antydumpingowego) – mając na uwadze określone w motywach 35 i 36 rozporządzenia nr 945/2005 cele stosowania obowiązujących środków do nowych rodzajów produktów z uwzględnieniem zasady proporcjonalności i uproszczenia procedury celnej oraz stosowania odpowiednich stawek celnych odpowiadających ilości rozpatrywanego produktu zawartej w związku – czy na domniemanie określone w pkt 16 decyzji komisji ds. sporów podatkowych można powoływać się przy obliczaniu (określaniu) zawartości azotanu amonu w tego rodzaju nawozach? Innymi słowy, czy po określeniu zawartości azotu (N) w nawozach NPK, o których mowa w pkt 17 decyzji komisji ds. sporów podatkowych (na podstawie dokumentów przedłożonych przez importera przy odprawie celnej lub do badań laboratoryjnych), zawartość azotanu amonu oblicza (określa) się z uwzględnieniem stosunku zawartości azotanu amonu (AN) do zawartości azotu (N) określonego w motywie 20 rozporządzenia nr 945/2005, który jest uzależniony od mas atomowych tych składników i który wynosi 2,86, bez przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych w celu określenia dokładnej zawartości azotanu amonu?

____________

1     Rozporządzenie Rady (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie

(WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu okresowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (Dz.U 2005, L 160, s. 1).