Language of document :

Žaloba podaná dne 15. února 2019 – Účetní dvůr Evropské unie v. Karel Pinxten

(Věc C-130/19)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Účetní dvůr Evropské unie (zástupci: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer, zmocněnci)

Žalovaný: Karel Pinxten

Návrhová žádání žalobce

určit, že K. Pinxten neplní povinnosti vyplývající z jeho funkce na základě článků 285 SFEU a 286 SFEU a pravidel přijetých k jejich provedení;

v důsledku toho uložit sankci stanovenou v čl. 286 odst. 6 SFEU, přičemž Účetní dvůr ponechává na úvaze Soudního dvora, aby určil její rozsah;

uložit K. Pinxten náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Účetní dvůr vytýká K. Pinxtenovi, že

zaprvé zneužil zdroje Účetního dvora k financování činností, které nesouvisí a nejsou slučitelné s jeho funkcí člena;

zadruhé zneužil a protiprávně využil daňové výsady;

zatřetí učinil nepravdivá prohlášení o pojistné události předaná pojišťovně v rámci údajných nehod, jichž se účastnilo služební vozidlo, které mu bylo poskytnuto;

začtvrté vykonával činnost jednatele obchodní společnosti a intenzivní politickou činnost v politické straně v době jeho funkčního období u Účetního dvora;

zapáté vytvořil situaci střetu zájmu, když nabídl služby vedoucí auditovaného subjektu.

____________