Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 15. februārī – Eiropas Revīzijas palāta/Karel Pinxten

(Lieta C-130/19)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Revīzijas palāta (pārstāvji: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer)

Atbildētājs: Karel Pinxten

Prasījumi

Atzīt, ka K. Pinxten ir beidzis pildīt savus amata pienākumus atbilstoši LESD 285. un 286. pantam un saskaņā ar tiem pieņemtajām tiesību normām;

Līdz ar to piemērot LESD 286. panta 6. punktā paredzēto sankciju, atstājot Tiesas ziņā lēmumu par tās apjoma noteikšanu;

Piespriest K. Pinxten atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Revīzijas palāta K. Pinxten pārmet, ka viņš:

pirmkārt, ir ļaunprātīgi izmantojis Revīzijas palātas resursus, lai finansētu savas darbības, kurām nav nekāda sakara ar viņa kā Revīzijas palātas locekļa darbību vai kas ar to nav saderīgas;

otrkārt, ir ļaunprātīgi un prettiesiski izmantojis nodokļu privilēģijas;

treškārt, sniedzis nepatiesus paziņojumus apdrošināšanas sabiedrībai par kaitējumu saistībā ar it kā notikušajiem negadījumiem, kuros iesaistīts viņa rīcībā nodotais dienesta transportlīdzeklis;

ceturtkārt, savas atrašanās amatā Revīzijas palātā laikā ir vadījis komercsabiedrību un veicis intensīvu politisko darbību politiskajā partijā;

piektkārt, ir izraisījis interešu konfliktu, piedāvājot revidētās vienības vadītājam sniegt pakalpojumu.

____________