Language of document :

Žaloba podaná 15. februára 2019 – Dvor audítorov/Karel Pinxten

(vec C-130/19)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Dvor audítorov (v zastúpení: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Karel Pinxten

Návrhy žalobcu

určiť, že K. Pinxten si neplní povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie na základe článkov 285 a 286 ZFEÚ a pravidiel prijatých na ich vykonanie,

v dôsledku toho uložiť sankciu stanovenú v článku 286 ods. 6 ZFEÚ, pričom Dvor audítorov ponecháva na úvahe Súdneho dvora, aby určil jej rozsah,

zaviazať K. Pinxtena na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dvor audítorov vytýka K. Pinxtenovi, že:

po prvé zneužil zdroje Dvora audítorov na financovanie činností, ktoré nesúvisia a nie sú zlučiteľné s jeho funkciou člena,

po druhé zneužil a protiprávne využil daňové výsady,

po tretie predložil poisťovni nepravdivé vyhlásenia o poistnej udalosti v rámci údajných nehôd, na ktorých sa podieľalo služobné vozidlo, ktoré mu bolo poskytnuté,

po štvrté vykonával činnosť konateľa obchodnej spoločnosti a intenzívnu politickú činnosť v politickej strane v čase jeho funkčného obdobia na Dvore audítorov,

po piate vytvoril situáciu konfliktu záujmov, keď ponúkol služby vedúcemu auditovaného subjektu.

____________