Language of document :

Talan väckt den 15 februari 2019 – Europeiska unionens revisionsrätt mot Karel Pinxten

(Mål C-130/19)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska unionens revisionsrätt (ombud: C. Lesauvage, E. von Bardeleben och J. Vermer)

Svarande: Karel Pinxten

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Karel Pinxten inte längre fullgör de skyldigheter som följer av hans ämbete enligt artiklarna 285 och 286 FEUF och de regler som antagits med tillämpning av dessa artiklar, och följaktligen

fastställa den sanktion som föreskrivs i artikel 286.6 FEUF, varvid revisionsrätten överlåter åt domstolen att fastställa omfattningen av sanktionen, samt

förplikta Karel Pinxten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Revisionsrätten kritiserar Karel Pinxten för att ha

för det första, missbrukat revisionsrättens medel för att finansiera verksamheter som saknar koppling till eller är oförenliga med hans ämbete som ledamot,

för det andra, använt skatteförmåner på ett sätt som utgör missbruk och är rättsstridigt,

för det tredje, gjort falska skadeanmälningar till försäkringen i samband med påstådda olyckor med det tjänstefordon som står till hans förfogande,

för det fjärde, drivit förvaltningsverksamhet i ett kommersiellt bolag och intensiv politisk verksamhet i ett politiskt parti trots att han utövade ett ämbete vid revisionsrätten,

för det femte, gett upphov till en situation med intressekonflikt genom att erbjuda en tjänst till den som ansvarar för en granskad enhet.

____________