Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhofs (Германия), постъпило на 25 януари 2019 г. — X-GmbH/Finanzamt Z

(Дело C-48/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: X-GmbH

Ответник: Finanzamt Z

Преюдициални въпроси

Представлява ли при обстоятелства като тези в главното производство предоставянето на услуги от данъчнозадължено лице, които са възложени от здравноосигурителни каси и се състоят в даване на консултации по телефон на осигурени лица по въпроси, свързани с тяхното здраве и заболявания, дейност, попадаща в обхвата на член 132, параграф 1, буква в) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 ?

Достатъчно ли е за целите на изискването за доказана професионална квалификация, що се отнася до посочените в първия въпрос услуги, както и до дейностите в рамките на т.нар. „програми за придружаване на пациентите“ това, че консултациите по телефон се извършват от т.нар. „Gesundheitscoaches“ (здравни консултанти) (медицински работници, медицински сестри) и че в около една трета от случаите е привлечен лекар?

____________

1 ОВ. 2006, L 347, стр. 1.