Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 25. ledna 2019 – X-GmbH v. Finanzamt Z

(Věc C-48/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: X-GmbH

Žalovaný: Finanzamt Z

Předběžné otázky

Jedná se za takových okolností, jako jsou okolnosti sporu v původním řízení, kdy osoba povinná k dani poskytuje pojištěncům jménem zdravotních pojišťoven telefonické poradenství týkající se různých témat souvisejících se zdravím a nemocemi, o činnost, která spadá do oblasti působnosti čl. 132 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty?

Postačuje za takových okolností, jako jsou okolnosti sporu v původním řízení, u služeb popsaných v první otázce, jakož i u plnění poskytovaných v rámci „doprovodných programů pro pacienty“ pro účely požadovaného prokázání odborné kvalifikace okolnost, že telefonické poradenství je uskutečňováno „zdravotními poradci“ (odborní zdravotničtí pracovníci, zdravotní sestry) a přibližně ve třetině případů je přizván lékař?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.