Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 25. januára 2019 – X-GmbH/Finanzamt Z

(vec C-48/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: X-GmbH

Žalovaný: Finanzamt Z

Prejudiciálne otázky

Ide v prípade takých okolností, o aké ide v prejednávanej veci, keď zdaniteľná osoba na základe poverenia zdravotných poisťovní poskytuje poistencom telefonické poradenstvo v oblasti rôznych tém týkajúcich sa zdravia a chorôb, o činnosť patriacu do pôsobnosti článku 132 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 ?

Stačí v prípade takých okolností, o aké ide v prejednávanej veci, s ohľadom na plnenia uvedené v prvej otázke, ako aj transakcie uskutočňované v rámci „programov podpory pacientov“ na účely požadovaného dôkazu o odbornej spôsobilosti, aby telefonické poradenstvo vykonával „zdravotný kouč“ (odborný zamestnanec v oblasti zdravotníctva, zdravotné sestry) a približne v jednej tretine prípadov bol prizvaný lekár?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.