Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 25 januari 2019 – X-GmbH mot Finanzamt Z

(Mål C-48/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: X-GmbH

Motpart: Finanzamt Z

Tolkningsfrågor

Föreligger det under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet, där en beskattningsbar person på uppdrag av olika försäkringskassor tillhandahåller rådgivning per telefon inom olika hälso- och sjukdomsrelaterade områden, en verksamhet på vilken artikel 132.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 är tillämplig?

2)    Är det under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet med avseende på de tjänster som anges i fråga 1 samt för transaktioner inom ramen för uppföljningsprogram för patienter tillräckligt för att styrka den yrkesutbildning som krävs, att rådgivningen per telefon genomförs av ”hälsokonsulter” (kvalificerad medicinsk personal, sjuksköterskor) och att en läkare konsulteras i ungefär en tredjedel av fallen?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.