Language of document :

Appel iværksat den 25. januar 2019 af RFA International, LP til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. november 2018 i sag T-113/15, RFA International mod Kommissionen

(Sag C-56/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: RFA International, LP (ved адвокат B. Evtimov, avocate M. Krestiyanova, solicitor D. OʼKeeffe, og avocats N. Tuominen og E. Borovikov)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den anfægtede dom ophæves.

Der træffes endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse.

Subsidiært hjemvises sagen til fornyet behandling ved Retten.

Kommissionen tilpligtes at betale de omkostninger, der er forbundet med sagen for Domstolen såvel som med sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Nærværende appel anfægter alene Rettens konklusioner vedrørende appellantens andet anbringende i første instans.

Retten begik fejl i forbindelse med sin retlige fortolkning af grundforordningens 1 artikel 11, stk. 9 og 10, og ved at give en alt for bred definition af, hvilket omfang, Kommissionens skønsmæssige valg i forbindelse med vurderingen af komplekse situationer i henhold til disse bestemmelser, kan antage. Appellanten har venligt anmodet om, at den anfægtede dom ophæves af de grunde, som er angivet i det følgende.

Retten begik to retlige fejl med hensyn til fortolkningen af grundforordningen.

For det første anlagde Retten en forkert fortolkning af grundforordningens artikel 11, stk. 9. I henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 9, skal Kommissionen i alle genoptagede undersøgelser under forudsætning af uændrede omstændigheder anvende de samme metoder, som blev benyttet i den undersøgelse, der resulterede i pålæggelsen af den pågældende told, idet der tages behørigt hensyn til bestemmelserne i forordningens artikel 2. Kommissionen foretog imidlertid ikke sin vurdering af, hvorvidt antidumpingtolden var blevet afspejlet i videresalgspriserne, på grundlag af de videresalgspriser, der var blevet identificeret i den undersøgelse, som førte til den oprindelige forordning, men på grundlag af de nuværende produktionsomkostninger i Rusland. Dette udgør en ændring af metoden som omhandlet i grundforordningens artikel 11, stk. 9. Kommissionen anførte, at omstændighederne havde ændret sig væsentligt siden den oprindelige undersøgelse, og navnlig var de russiske eksportørers produktionsomkostninger steget med ca. 100%. Imidlertid forelå der omkostningsstigninger, og der var kendskab til disse, allerede under perioderne for undersøgelse om tilbagebetaling for 2008-2010.

For det andet anlagde Retten en forkert fortolkning af grundforordningens artikel 11, stk. 10, ved at anvende det forkerte retlige kriterium. I henhold til det retlige kriterium, som Retten har udviklet, kan den omstændighed, at antidumpingtolden indgår i eksportpriserne, kun godtgøres gennem DDP 2 -prisoplysninger og ved at påvise, at ikke blot antidumpingtolden, men ligeledes samtlige eventuelle opståede produktionsomkostninger, er omfattet af de nye priser. Hverken grundforordningens artikel 11, stk. 10, eller Kommissionens meddelelse vedrørende tilbagebetaling af antidumpingtold 3 stiller et sådant krav.

Endelig foretog Retten åbenbart urigtige konstateringer med hensyn til de faktiske omstændigheder, da den konkluderede, at

produktionsomkostningerne kun steg overfladisk under den første og den anden undersøgelse om tilbagebetaling og således udgjorde en ændring i omstændighederne, der begrundede en ændring af metoden. Kommissionen havde faktisk allerede under den oprindelige undersøgelsesperiode og under undersøgelserne om tilbagebetalinger for 2008-2010 haft kendskab til omkostningsstigningerne.

ændringen af metoden var begrundet i indførelsen af lige konkurrencevilkår og forebyggelse af forskelsbehandling mellem operatører, som var berørt af de samme foranstaltninger. Samtlige Russiske producenter ville faktisk være blevet berørt af de samme omkostningsstigninger.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT 2009, L 343, s. 51).

2     »leveret told betalt«.

3     EUT 2014, C 164, s. 9.