Language of document :

Recurs introdus la 25 ianuarie 2019 de RFA International, LP împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 noiembrie 2018 în cauza T-113/15, RFA International/Comisia

(Cauza C-56/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: RFA International, LP (reprezentanți: B. Evtimov, аvocat, M. Krestiyanova, avocată, D. O'Keeffe, Solicitor, N. Tuominen, E. Borovikov, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

soluționarea în mod definitiv a litigiului, dacă acesta este în stare de judecată;

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei Tribunalului spre rejudecare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii în fața Curții de Justiție, precum și a celor aferente procedurii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Prezentul recurs este limitat la atacarea constatărilor Tribunalului cu privire la al doilea motiv invocat de către recurentă în primă instanță.

În constatările sale, Tribunalul a săvârșit o eroare în interpretarea juridică a articolului 11 alineatele (9) și (10) din regulamentul de bază1 și prin definirea într-un sens prea larg a sferei pe care o pot avea alegerile discreționare ale Comisiei atunci când examinează situații complexe în temeiul acestor dispoziții. Recurenta solicită Curții de Justiție anularea hotărârii atacate pentru următoarele motive.

Tribunalul a săvârșit două erori de drept în interpretarea regulamentului de bază.

În primul rând, Tribunalul a interpretat în mod eronat articolul 11 alineatul (9) din regulamentul de bază. În temeiul acestei dispoziții, în toate anchetele de reexaminare, Comisia aplică, în măsura în care circumstanţele nu s-au schimbat, aceeaşi metodă ca şi în ancheta care a avut ca rezultat impunerea taxei, ţinându-se seama de dispoziţiile articolului 2 din regulamentul respectiv. Or, atunci când a apreciat reflectarea taxelor antidumping în prețurile de revânzare, Comisia nu a făcut-o pe baza prețurilor de revânzare identificate cu ocazia anchetei care a condus la regulamentul inițial, ci pe baza costurilor de producție actuale din Rusia. Aceasta constituie o schimbare a metodei în sensul articolului 11 alineatul (9) din regulamentul de bază. Comisia a arătat că circumstanțele se schimbaseră în mod semnificativ după ancheta inițială și, în special, costurile de producție ale exportatorilor ruși crescuseră cu aproximativ 100%. Cu toate acestea, creșterile prețurilor existau și erau deja cunoscute în perioadele de anchetă de rambursare cuprinse între anii 2008 și 2010.

În al doilea rând, Tribunalul a interpretat în mod greșit articolul 11 alineatul (10) din regulamentul de bază prin aplicarea unui criteriu juridic eronat. Criteriul juridic elaborat de Tribunal impune ca dovada includerii taxelor antidumping în prețurile de export să fie făcută doar prin intermediul datelor privind prețurile DDP2 și prin demonstrarea faptului că noile prețuri conțin nu numai taxele antidumping, ci și integralitatea costurilor de producție suportate. Nici articolul 11 alineatul (10) din Regulamentul de bază, nici Avizul Comisiei privind rambursarea taxelor antidumping3 nu prevăd o astfel de cerință.

În final, Tribunalul a făcut constatări de fapt în esență incorecte atunci când a concluzionat că:

Creșterile costurilor de producție au survenit doar pe durata primei și a celei de a doua perioade de anchetă de rambursare și constituiau astfel o schimbare a circumstanțelor care justifică o schimbare a metodei. De fapt, Comisia avea deja cunoștință despre creșterile costurilor în perioada de anchetă inițială și în cea a anchetelor de rambursare dintre anii 2008 și 2010.

Schimbarea metodei a fost justificată de crearea de condiții de concurență echitabile și de evitarea unui tratament discriminatoriu între operatorii care ar face obiectul acelorași măsuri. În fapt, toți producătorii ruși ar fi suportat aceleași creșteri de costuri.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO 2009, L 343, p. 51).

2 „Livrare cu taxe vamale achitate”

3 JO 2014, C 164, p. 9.