Language of document :

Преюдициално запитване от Okresný súd Bratislava (Словашка република), постъпило на 22 февруари 2019 г. — Наказателно производство срещу R.B.

(Дело C-149/19)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Okresný súd Bratislava V

Обвиняем в главното производство

R. B.

Преюдициални въпроси

В съответствие ли е с член 4 и член 8, параграф 2 от Директива 2012/13/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (наричана по-нататък „Директива 2012/13/ЕС“), с правото на свобода и сигурност по член 6 от Хартата на основните права на ЕС (наричана по-нататък „Хартата“), с правото на защита по член 48, параграф 2 от Хартата и с правото на справедлив съдебен процес по член 47 от Хартата, обстоятелството, че по време на задържането националните органи не предоставят на арестуваното лице в писмена форма цялата (пълна) информация по смисъла на член 4 от Директива 2012/13/ЕС (по-специално правото на достъп до материалите по делото), нито позволяват да се оспори непредоставянето на такава информация по смисъла на член 8, параграф 2 от Директива 2012/13/ЕС? При отрицателен отговор на този въпрос, оказва ли влияние това нарушение на правото на Европейския съюз, в който и да е стадий от наказателното производство, върху законосъобразността на лишаването от лична свобода посредством арест и мярка за неотклонение задържане под стража, както и върху удължаването на срока на тази мярка?

В съответствие ли е с член 4 от Рамково решение 2004/757/ПВР2 на Съвета от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, с принципа на лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и по член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с членове 82 и 83 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с правото на справедлив съдебен процес по член 47 от Хартата, с принципа на съразмерност на наказанията, установен в член 49, параграф 3 от Хартата, както и с принципите на пропорционалност, на единство, на ефективност и на предимство на правото на Съюза, национална разпоредба — като член 172, параграф 4 от словашкия наказателен кодекс, който санкционира незаконния трафик на наркотици — която не позволява на съда да наложи наказание лишаване от свобода за срок по-кратък от 20 години, без възможност да се приложи принципът на индивидуализация на наказанието? От значение ли е за отговора на този въпрос фактът, че незаконният трафик на наркотици не е извършен от престъпна организация по смисъла на правото на Европейския съюз?

____________

1     ОВ L 142, 2012 г., стр. 1.

2 _    ОВ L 335, 2004 г., стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 66.