Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdom Bratislava V (Slovensko) dne 22. února 2019 – trestní řízení proti R. B.

(Věc C-149/19)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Bratislava V

Účastník původního trestního řízení

R. B.

Předběžné otázky

Je takový postup vnitrostátních orgánů, který zadržené osobě v průběhu doby zadržení nezpřístupní v písemné formě veškeré (úplné) informace ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice 2012/13/EU1 (a to zejména právo na přístup k materiálům k případu), ani neumožní napadnout neposkytnutí veškerých informací ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 2012/13, v souladu s ustanovením článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (dále jen „směrnice č. 2012/13/EU), čl. 8 odst. 2 směrnice č. 2012/13/EU, s právem na svobodu a bezpečnost podle článku 6 Listiny základních práv EU, s právem na obhajobu podle čl. 48 odst. 2 Listiny základních práv EU a s právem na spravedlivý proces podle článku 47 Listiny základních práv EU? V případě záporné odpovědi na tuto otázku, má toto porušení práva Evropské unie vliv na zákonnost omezení osobní svobody vzetím zadržené osoby do vazby, jakož i na další trvání vazby v jakémkoli stadiu trestního řízení?

Je takové ustanovení vnitrostátního práva, jako je ustanovení § 172 odst. 4 slovenského Trestného zákona (trestní zákoník), které postihuje nedovolený obchod s drogami a které neumožňuje soudu, aby uložil trest odnětí svobody v dolní sazbě nižší než 20 let, bez možnosti zohlednit zásadu individualizace trestu, v souladu s rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV2 ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, se zásadou loajality podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i s články 82 a 83 Smlouvy o fungování Evropské unie, s právem na spravedlivé soudní řízení zaručené článkem 47 Listiny základních práv EU, jakož i s právem na přiměřenost trestu zaručeným čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv EU, zásadami proporcionality a jednoty, účinnosti a přednosti práva Unie? Má okolnost, že nedovolený obchod s drogami nebyl spáchán zločineckou organizací ve smyslu práva Evropské unie, vliv na odpověď na tuto otázku?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 143, s. 1.

2 Úř. věst. 2004, L 335, s. 8.