Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Bratislava V (Slovakkia Vabariik) 22. veebruaril 2019 – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: R. B.

(kohtuasi C-149/19)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okresný súd Bratislava V

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

R. B.

Eelotsuse küsimused

Kas see, kui liikmesriigi ametiasutused ei anna vahistatule vahi all pidamise vältel kirjalikult kõiki (või täielikke) andmeid, nagu on ette nähtud direktiivi 2012/13/EL1 artikli 4 lõikes 2 (täpsemalt õigust tutvuda kohtuasja toimikuga), ega võimalda teabe andmatajätmist direktiivi 2012/13/EL artikli 8 lõige 2 alusel vaidlustada, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiivi 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (edaspidi „direktiiv 2012/13/EL“), artikliga 4 ja artikli 8 lõikega 2, Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklis 6 ette nähtud õigusega vabadusele ja turvalisusele, harta artikli 48 lõikes 2 ette nähtud kaitseõigustega ning harta artiklis 47 ette nähtud õigusega õiglasele kohtulikule arutamisele? Kui selle küsimuse vastus on eitav, siis kas selline Euroopa Liidu õiguse rikkumine mõjutab isiku vahistamise korral tema vabaduse võtmise ning jätkuva vahi all pidamise õiguspärasust kriminaalmenetluse mis tahes staadiumis?

Kas selline liikmesriigi õigusnorm nagu Slovakkia karistusseadustiku § 172 lõige 4, mis näeb ette karistused ebaseadusliku narkootikumide käitlemise eest ning ei luba kohtul määrata lühemat kui 20-aastast vangistust, ilma võimaluseta järgida karistuste individuaalsuse põhimõtet, on kooskõlas nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsuse 2004/757/JSK2 , millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta, artikliga 4, Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 ette nähtud lojaalse koostöö põhimõttega, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 267, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 82 ja 83, harta artiklis 47 ette nähtud õigusega õiglasele kohtulikule arutamisele, harta artikli 49 lõikes 3 ette nähtud karistuse raskuse proportsionaalsuse põhimõttega ning proportsionaalsuse põhimõtte, ühtsuse põhimõtte, tõhususe põhimõtte ning liidu õiguse esimuse põhimõttega? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, et ebaseadusliku narkootikumide käitlemisega ei tegelenud Euroopa Liidu õiguse tähenduses kuritegelik ühendus?

____________

1 ELT 2012, L 142, lk 1.

2 ELT 2004, L 335, lk 8.