Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. februārī iesniedza Okresný súd Bratislava V (Slovēnija) – Kriminālprocess pret R.B.

(Lieta C-149/19)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Okresný súd Bratislava V

Apsūdzētais kriminālprocesā:

R.B.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/13/ES 1 (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (turpmāk tekstā – “Direktīva 2012/13/ES”) 4. pantam un 8. panta 2. punktam, tiesībām uz brīvību un drošību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 6. pantā, tiesībām uz aizstāvību, kas noteiktas Hartas 48. panta 2. punktā, kā arī tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kas noteiktas Hartas 47. pantā, atbilst tas, ka valsts iestādes apcietinātajai personai apcietinājuma laikposmā nepaziņo rakstveidā visu (pilnīgu) informāciju, kas noteikta Direktīvas 2012/13/ES 4. panta 2. punktā (it īpaši par tiesībām uz piekļuvi visiem lietas materiāliem), nedz ļauj tai apstrīdēt šādu informācijas nesniegšanu Direktīvas 2012/13/ES 8. panta 2. punkta izpratnē? Ja atbilde uz šo jautājumu ir noliedzoša, vai šāds Eiropas Savienības tiesību pārkāpums jebkurā kriminālprocesa stadijā ietekmē personas brīvības atņemšanas tiesiskumu aizturēšanas vai apcietinājuma laikā, kā arī ja apcietinājuma laiks tiek pagarināts?

Vai Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI 2 (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā, 4. pantam, lojālas sadarbības principam, kurš noteikts Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā, un Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantam, Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. un 83. pantam, tiesībām uz taisnīgu uz tiesu, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, sodu samērīguma principam, kurš noteikts Hartas 49. panta 3. punktā, kā arī samērīguma, vienotības, efektivitātes un Savienības tiesību pārākuma principam atbilst tāda valsts tiesību norma kā Slovākijas Kriminālkodeksa 172. panta 4. punkts, kurā noteikts sods par narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību un kurā tiesai nav ļauts piemērot brīvības atņemšanas sodu, kas ir īsāks par 20 gadiem, nesniedzot iespēju ņemt vērā sodu individualizācijas principu? Vai, lai atbildētu uz šo jautājumu, ir nozīme tam, ka narkotisko vielu nelikumīgu tirdzniecību ir veikusi noziedzīga organizācija Eiropas Savienības tiesību izpratnē?

____________

1 OV 2012, L 142, 1. lpp.

2 OV 2004, L 335, 8. lpp.