Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava V (Słowacja) w dniu 22 lutego 2019 r. – postępowanie karne przeciwko R.B.

(Sprawa C-149/19)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Okresný súd Bratislava V

Uczestnik postępowania głównego

R.B.

Pytania prejudycjalne

Czy okoliczność, że organy krajowe nie przekazują osobie zatrzymanej, przebywającej w areszcie, pisemnego pouczenia zawierającego wszystkie (czyli kompletne) informacje określone w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2012/13/UE (w szczególności o prawie dostępu do materiałów sprawy) ani nie umożliwiają zakwestionowania takiego braku informacji zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2012/13/UE, jest zgodna z art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (zwanej dalej „dyrektywą 2012/13/UE”)1 , z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2012/13/UE, z prawem do wolności i bezpieczeństwa osobistego określonym w art. 6 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, z prawem do obrony określonym w art. 48 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z prawem do rzetelnego procesu sądowego określonym w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej? W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na to pytanie, czy takie naruszenie prawa Unii Europejskiej wpływa na każdym etapie postępowania karnego na legalność ograniczenia wolności osobistej w drodze zatrzymania a także dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania?

Czy przepis krajowy, taki jak § 172 ust. 4 słowackiego kodeksu karnego, sankcjonujący nielegalny handel narkotykami, który uniemożliwia sądowi nałożenie kary pozbawienia wolności w wymiarze poniżej 20 lat i uwzględnienie zasady indywidualizacji kar, jest zgodny z art. 4 decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami2 , z zasadą lojalnej współpracy określoną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z art. 82 i 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z prawem do rzetelnego procesu sądowego ustanowionym w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, z zasadą proporcjonalności kar ustanowioną w art. 49 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z zasadami proporcjonalności, jedności, skuteczności oraz nadrzędności prawa Unii? Czy na odpowiedź na to pytanie ma wpływ okoliczność, że nielegalnego handlu narkotykami nie dopuściła się organizacja przestępcza w rozumieniu prawa Unii Europejskiej?

____________

1 Dz.U. 2012, L 142, s. 1.

2 Dz.U. 2004, L 335, s. 8.