Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava V (Slovensko) 22. februára 2019 – trestné konanie proti R.B.

(Vec C-149/19)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Bratislava V

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

R. B.

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s ustanovením čl. 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2012/13/EÚ1 z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (ďalej aj ako „Smernica č. 2012/13/EÚ“), čl. 8 ods. 2 Smernice č. 2012/13/EÚ, s právom na osobnú slobodu a bezpečnosť podľa čl. 6 Charty základných práv EÚ, s právom na obhajobu podľa čl. 48 ods. 2 Charty základných práv EÚ a s právom na spravodlivý proces podľa čl. 47 Charty základných práv EÚ, taký postup vnútroštátnych orgánov, ktorý zadržanej osobe počas doby zadržania, nesprístupní v písomnej forme všetky (t.j. kompletné) informácie v zmysle ustanovení čl. 4 ods. 2 Smernice č. 2012/13/EÚ (a to najmä právo na prístup k spisu) a ani neumožní namietať neposkytnutie všetkých informácií v zmysle čl. 8 ods. 2 Smernice č. 2012/13/EÚ? V prípade zápornej odpovede na túto otázku, má vplyv toto porušenie práva Európskej únie na zákonnosť obmedzenia osobnej slobody vzatím zadržanej osoby do väzby, ako aj na ďalšie trvanie väzby, v ktoromkoľvek štádiu trestného konania?

Je v súlade s čl. 4 Rámcového rozhodnutia rady 2004/757/SVV2 zo dňa 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, v súlade so zásadou lojality podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako i s čl. 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako i s právom na spravodlivé súdne konanie, ktoré je garantované čl. 47 Charty základných práv EÚ, ako i s právom na primeraný trest, ktoré je garantované čl. 49 ods. 3 Charty základných práv EÚ, ako aj zásadou proporcionality a zásadou jednoty, účinnosti a prednosti práva Únie také ustanovenie vnútroštátneho zákona, akým je ustanovenie § 172 ods. 4 slovenského Trestného zákona postihujúce nedovolený obchod s drogami, ktoré neumožňuje súdu uložiť trest odňatia slobody na spodnej sadzbe nižšej ako 20 rokov, bez možnosti zohľadniť zásadu individualizácie trestu? Má na odpoveď na túto otázku vplyv tá okolnosť, že nedovolený obchod s drogami nebol spáchaný zločineckou organizáciou v zmysle práva Európskej únie?

____________

1 Ú. v. EÚ 2012, L 142, s. 1

2 Ú. v. EÚ 2004, L 335, s. 8