Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresný súd Bratislava V (Slovaška republika) 22. februarja 2019 – kazenski postopek proti R.B.

(Zadeva C-149/19)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd Bratislava V

Stranka v postopku v glavni stvari

R. B.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je okoliščina, da nacionalni organi osebi, ki ji je bila odvzeta prostost, med njenim priporom ne pisno sporočijo vseh (oziroma ne popolnih) informacij iz člena 4(2) Direktive 2012/13/EU1 (natančneje pravica dostopa do spisa) niti ne odobrijo izpodbijanja take opustitve informacij v smislu člena 8(2) Direktive 2012/13/EU skladna s členom 4 in členom 8(2) Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (v nadaljevanju: Direktiva 2012/13/EU), pravico do svobode in varnosti iz člena 6 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), pravico do obrambe iz člena 48(2) Listine ter pravico do nepristranskega sodišča iz člena 47 Listine? Če je odgovor na to vprašanje nikalen, ali taka kršitev prava Evropske unije v kateri koli fazi kazenskega postopka vpliva na zakonitost odvzema prostosti s prijetjem in priporom ter na zakonitost podaljšanja pripora?

Ali je nacionalna določba, kot je člen 172(4) slovaškega kazenskega zakonika, ki določa naložitev kazni za nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in v skladu s katerim sodišče ne more naložiti manj kot 20-letne zaporne kazni, pri čemer ni mogoče upoštevati načela individualizacije kazni, skladna s členom 4 Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ2 z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, načelom lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji in členom 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije, členoma 82 in 83 Pogodbe o delovanju Evropske unije, pravico do poštenega sojenja iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, načelom sorazmernosti kazni iz člena 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter načeli sorazmernosti, enotnosti, učinkovitosti in prevlade prava Unije? Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno dejstvo, da nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ni izvajala hudodelska združba v smislu prava Evropske unije?

____________

1 UL 2012, L 142, str. 1.

2 UL 2004, L 335, str. 8.