Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Fruits de Ponent, S.C.C.L. proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-290/16, Fruits de Ponent v. Komise

(Věc C-183/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Fruits de Ponent, S.C.C.L. (zástupci: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset a A. Sellés Marco, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozhodnutí Tribunálu (třetího senátu) ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-290/16, Fruits de Ponent v. Komise1 ;

primárně i) rozhodl v souladu s čl. 61 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora Evropské unie, jestliže má za to, že stav sporu dovoluje vydat konečné rozhodnutí, o žalobě a vyhověl návrhovým žádáním navrhovatelky, jakož i ii) uložil Komisi náhradu nákladů vynaložených v obou řízeních; nebo

podpůrně, jestliže má Soudní dvůr za to, že stav sporu nedovoluje vydat konečné rozhodnutí, vrátil věc Tribunálu k dalšímu přezkoumání a ii) rozhodl o nákladech řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Zaprvé navrhovatelka tvrdí, že Tribunál napadeným rozhodnutím porušuje článek 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)2 v rozsahu, v němž: i) při posuzování dostatečně závažného porušení práva používá nerelevantní kritéria; (ii) zpochybňuje, že pokud Komise zasahuje v případě vážného narušování trhu v rámci SZP, jedním z jejích cílů musí být zachování životní úrovně zemědělců (čl. 39 odst. 1 písm. b) SFEU); (iii) zpochybňuje, že Komise musí shromažďovat údaje jiné než údaje stanovené právními předpisy; a (iv) tvrdí, že Komise nesmí shromažďovat informace o cenách získaných zemědělci.

Zadruhé navrhovatelka má za to, že Tribunál v napadeném rozhodnutí i) zkresluje skutečnosti tím, že zjevně nesprávně posuzuje skutečnosti; (ii) porušuje zásady, kterými se řídí důkazní břemeno tím, že považuje některé skutečnosti za prokázané, navzdory předloženým opačným důkazům; a (iii) porušuje zásadu venire contra factum propium non valet tím, že považuje za platná tvrzení Komise, která jsou v rozporu s odpověďmi, které tento orgán poskytl občanům v rámci zásady transparentnosti.

Zatřetí navrhovatelka tvrdí, že napadený rozsudek porušuje článek 296 SFEU a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie v rozsahu, v němž (i) jsou ignorovány argumenty navrhovatelky týkající se skutečnosti, že Komise měla shromažďovat informace s cílem dosáhnout udržení životní úrovně výrobců; a (ii) jsou ignorována a zkreslována tvrzení navrhovatelky týkající se skutečnosti, že Komise musí mít za cíl zajistit životní úroveň zemědělců, čímž je navrhovatelce bráněno v soudní reakci na její argumenty.

Začtvrté navrhovatelka má za to, že v projednávaném případě došlo k porušení článku 39 SFEU a článku 219 nařízení č. 1308/20133 v rozsahu, v němž, v případě krize, přísluší pouze Komisi, a nikoli žalobcům nebo sdružením výrobců, aktivovat zvláštní krizový mechanismus.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:934

2 Úř. věst. 2012,C 326, s.1.

3     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 671).