Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnio Fruits de Ponent, S.C.C.L. protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-290/16, Fruits de Ponent protiv Komisije

(predmet C-183/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Fruits de Ponent, S.C.C.L. (zastupnici: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset i A. Sellés Marco, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu trećeg vijeća Općeg suda od 13. prosinca 2018., u predmetu T-290/16, Fruits de Ponent/Komisija1 ;

ponajprije, u skladu s člankom 61. prvim stavkom Statuta Suda Europske unije, ako bude smatrao da stanje postupka to dopušta: (i) odluči o tužbi u prvostupanjskom postupku i prihvati zahtjeve ove stranke; i (ii) naloži Komisiji snošenje troškova obaju postupaka; ili

podredno, u slučaju da bude smatrao da stanje postupka ne dopušta da on o njemu odlučuje: (i) vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje; i (ii) o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Kao prvo, ova stranka tvrdi da pobijana presuda povrjeđuje članak 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)2 , jer se u njoj: (i) prilikom ocjene postojanja dovoljno ozbiljne povrede primjenjuje kriterije koji nisu relevantni; (ii) osporava da Komisiji, kada zbog ozbiljnih tržišnih poremećaja djeluje u okviru PAC-a, jedan od ciljeva treba biti održavanje životnog standarda poljoprivrednika (članak 39. stavak 1. točka (b) UFEU-a); (iii) osporava da Komisija treba prikupiti različite podatke predviđene propisima; i (iv) tvrdi da Komisija ne treba prikupiti informacije o cijenama koje naplaćuju poljoprivrednici.

Kao drugo, ova stranka smatra da se u pobijanoj presudi: (i) iskrivljuju činjenice time što pogrešno ocjenjuje podnesene dokaze; (ii) povrjeđuju načela koja uređuju teret dokazivanja time što smatra potvrđenima određene činjenice unatoč tome što one proturječe podnesenim dokazima i (iii) povrjeđuje načelo venire contra factum propium non valet, time što smatra valjanima Komisijine tvrdnje koje su suprotne odgovorima koje je navedena institucija pružila građanima u okviru načela transparentnosti.

Kao treće, ova stranka tvrdi da pobijana presuda povrjeđuje članak 296. UFEU-a i članak 47. Povelje jer: (i) ne uzima u obzir argumente ove stranke koji se odnose na Komisijinu obvezu prikupljanja informacija namijenjenih održavanju životnog standarda proizvođača; i (ii) ne uzima u obzir te iskrivljuje tvrdnje ove stranke koje se odnose na cilj koji bi Komisija trebala imati u pogledu osiguranja životnog standarda poljoprivrednika, čime je spriječila tu stranku dobije sudski odgovor o svojim argumentima.

Kao četvrto, ova stranka smatra da su u predmetnom slučaju povrijeđeni članak 39. UFEU-a i članak 219. Uredbe 1308/20133 , jer je u slučaju krize Komisija, a ne tužitelji ili udruženja proizvođača, isključivo odgovorna za aktivaciju izvanrednog mehanizma krize.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:934

2 SL 2012.,C 326, str. 1.

3     Uredba (EU) br. 308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL 2013., L 347, str. 671.)