Language of document :

Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Fruits de Ponent, S.C.C.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 13 decembrie 2018 în cauza T-290/16, Fruits de Ponent/Comisia

(Cauza C-183/19 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Fruits de Ponent, S.C.C.L. (reprezentanți: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset și A. Sellés Marco, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Anularea Hotărârii Camerei a treia Tribunalului din 13 decembrie 2018 în cauza T-290/16, Fruits de Ponent/Comisia1 ;

cu titlu principal, în conformitate cu articolul 61 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și în cazul în care Curtea consideră că litigiul este în stare de judecată: (i) soluționarea cererii în primă instanță și admiterea concluziilor acestei părți; și (ii) obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în ambele proceduri; sau

cu titlu subsidiar, în cazul în care Curtea consideră că litigiul nu este în stare de judecată în fața sa: (i) trimiterea cauzei Tribunalului în vederea unei noi examinări; și (ii) soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

În primul rând, această parte susține că, prin hotărârea atacată, Tribunalul încalcă articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)2 , întrucât: (i) cu ocazia aprecierii existenței unei încălcări suficient de grave, aplică criterii lipsite de relevanță sau de pertinență; (ii) contestă că, atunci când Comisia intervine în caz de perturbări grave ale pieței în cadrul PAC, aceasta trebuie să aibă printre obiective menținerea nivelului de trai al agricultorilor [articolul 39 alineatul (1) litera (b) TFUE]; (iii) contestă că Comisia trebuie să colecteze alte date decât cele prevăzute de reglementări; și (iv) susține că Comisia nu trebuie să colecteze informații privind prețurile pe care le primesc agricultorii.

În al doilea rând, această parte consideră că, prin hotărârea atacată, Tribunalul: (i) denaturează faptele prin aprecierea vădit eronată a probelor prezentate; (ii) încalcă principiile care guvernează sarcina probei prin considerarea ca dovedite a anumitor fapte, deși sunt contrare probelor prezentate; și (iii) încalcă principiul venire contra factum propium non valet prin considerarea drept valide a afirmațiilor Comisiei care sunt contrare răspunsurilor date cetățenilor de această instituție în cadrul principiului transparenței.

În al treilea rând, această parte susține că hotărârea atacată încalcă articolul 296 TFUE și articolul 47 din Cartă, întrucât: (i) sunt ignorate argumentele acestei părți privind faptul că Comisia ar fi trebuit să colecteze informații destinate atingerii obiectivului de menținere a nivelului de trai al producătorilor; și (ii) sunt ignorate și denaturate argumentele acestei părți privind obiectivul pe care trebuie să îl aibă Comisia de a garanta nivelul de trai al agricultorilor, împiedicând-o astfel să obțină un răspuns în instanță la argumentele sale.

În al patrulea rând, această parte consideră că, în speță, au fost încălcate articolul 39 TFUE și articolul 219 din Regulamentul nr. 1308/20133 , întrucât, în caz de criză, responsabilitatea de activare a mecanismului extraordinar de criză îi revine în mod exclusiv Comisiei, iar nu reclamantelor sau asociațiilor de producători.

____________

1     ECLI:EU:T:2018:934.

2     JO 2012, C 326 , p. 1.

3     Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 671).