Language of document :

Pritožba, ki jo je Fruits de Ponent, S.C.C.L. vložila 22. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-290/16, Fruits de Ponent/Komisija

(Zadeva C-183/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Fruits de Ponent, S.C.C.L. (zastopniki: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset in A. Sellés Marco, abogados)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo tretjega senata Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-290/16, Fruits de Ponent/Komisija1 ;

primarno, v skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije, če meni, da stanje postopka to dovoljuje, (i) odloči o tožbi, vloženi na prvi stopnji, in ugodi zahtevkom te stranke ter (ii) Komisiji naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah; ali

podredno, če meni, da stanje postopka ne dovoljuje, da samo odloči o zadevi, (i) vrne zadevo v razsojanje Splošnemu sodišču in (ii) pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Na prvem mestu, pritožnica trdi, da se z izpodbijano sodbo krši člen 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)2 v delu, v katerem: (i) so bila pri presoji obstoja dovolj resne kršitve uporabljena nerelevantna ali neupoštevna merila; (ii) je zavrnjeno, da bi morali cilji Komisije, ko deluje v primerih hudih motenj na trgu v okviru SKP, zajemati ohranitev življenjske ravni kmetov (člen 39(1)(b) PDEU); (iii) je zavrnjeno, da bi Komisija morala zbirati podatke, ki niso določeni v uredbah, in (iv) je navedeno, da Komisiji ni treba zbirati informacij o cenah, ki jih prejmejo kmetje.

Na drugem mestu, pritožnica trdi, da se z izpodbijano sodbo: (i) izkrivlja dejansko stanje z očitno napačno presojo predloženih dokazov; (ii) kršijo načela, ki urejajo dokazno breme, s tem, da se v njej določena dejstva štejejo za dokazana, čeprav iz predloženih dokazov izhaja nasprotno; in (iii) krši načelo venire contra factum propium non valet s tem, da se v njej trditve Komisije, ki so v nasprotju z odgovori, ki jih je dala ta institucija državljanom v okviru načela preglednosti, štejejo za upoštevne.

Na tretjem mestu, pritožnica trdi, da se z izpodbijano sodbo kršita člen 296 PDEU in člen 47 Listine s tem, da (i) niso upoštevani argumenti pritožnice v zvezi s tem, da bi Komisija morala zbirati informacije za dosego cilja ohranitve življenjske ravni proizvajalcev, in (ii) niso upoštevane in so izkrivljene trditve pritožnice v zvezi s tem, da bi cilj Komisije moral biti zagotavljanje življenjske ravni kmetov, s čimer ji je bilo tako onemogočeno pridobiti odgovor na svoje argumente pred sodiščem.

Na četrtem mestu, pritožnica meni, da sta bila v obravnavanem primeru kršena člen 39 PDEU in člen 219 Uredbe 1308/20133 , ker ima v kriznem primeru odgovornost za sprožitev izrednega kriznega mehanizma izključno Komisija in ne vlagatelji zahtevkov ali združenja proizvajalcev.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:934.

2 UL 2012, C 326, str. 1.

3 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL 2013, L 347, str. 671).