Language of document :

Жалба, подадена на 20 февруари 2019 г. от Lupin Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-680/14, Lupin/Комисия

(Дело C-144/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Lupin Ltd (представители: S. Smith, A. White, solicitors, M. Hoskins QC, V. Wakefield, barrister)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд, що се отнася до разликата в третирането на Lupin и Krka, и

в съответствие с член 61 от Статута Съдът да постанови окончателно решение по делото, като отмени или намали наложената от Комисията глоба.

Основания и основни доводи

Първо основание: грешка на Общия съд при прилагането на правото, доколкото приема, че споразумението за доброволно уреждане на патентния спор между Lupin и Servier от 30 януари 2007 г. съставлява ограничение с оглед на целта по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС. По-конкретно:

а)    Общият съд неправилно определя приложимия правен критерий за констатирането на нарушение с оглед на целта, конкретно в светлината на правните принципи, възприети в решение C-67/13 P, Cartes Bancaires;

б)    Общият съд неправилно отхвърля твърдението, че създаваният за конкуренцията резултат от клаузи за неконкуриране и за неоспорване, съдържащи се в споразумения за доброволно уреждане на спорове, е един и същ, независимо от наличието на стимули;

в)    Общият съд не разглежда или не обяснява разликата между оправдани и неоправдани обратни плащания, което е в противоречие с принципа на правната сигурност;

г)    Общият съд неправилно приема, че наличието на „стимули“ за дружеството за генерични лекарствени продукти обосновава констатацията за ограничение с оглед на целта. Обстоятелството, че дружеството за генерични лекарствени продукти получава „полза“, също не обосновава такава констатация.

д)    Общият съд допуска грешка при прилагането на правото, като приема, че неясното описание на ограниченията съгласно споразумението трябва да се тълкува като отнасящо се до продукти извън обхвата на спорния между страните патент.

Липса на ограничение с оглед на резултата

Общият съд приема, че доводите на Lupin срещу констатацията на Комисията за наличието на ограничение с оглед на резултата са безпредметни, тъй като Общият съд вече е потвърдил констатацията на Комисията за наличието на ограничение с оглед на целта. Като второ основание за обжалване Lupin поддържа, че ако отхвърли констатацията за ограничение с оглед на целта, Съдът следва да постанови окончателно решение по жалбата на Lupin, като отмени решението на Комисията и в частта относно констатацията за наличието на ограничение с оглед на резултата. По-конкретно:

а)    Комисията допуска грешка при прилагането на правото, тъй като се обосновава с обратните плащания и/или съществените стимули;

б)    Комисията е трябвало да прецени наличието на ограничение с оглед на резултата въз основа на доктрината за съпътстващите ограничения и/или въз основа на принципите, възприети в решение C-309/99, Wouters, и/или член 102 ДФЕС;

в)    когато преценява пазарното положение на Servier за целите на член 101, параграф 1 ДФЕС, Комисията пряко прилага констатациите си за господстващо положение по член 102 ДФЕС, въпреки че решението, в което е направила тези констатации, е отменено (дело T-691/14, Servier/Комисия).

Санкция

Трето основание: във връзка с глобата Общият съд неправилно преценява въпроса за новостта на нарушението.

Четвърто основание: неправилност на изводите на Общия съд относно задължението глобата да се определя както с оглед на тежестта, така и с оглед на продължителността на нарушението.

Пето основание: Общият съд допуска грешка, като при определянето на глобата не взема предвид стойността на патентните заявки, прехвърлени от Servier към Lupin.

Шесто основание, в случай на уважаване на жалбата на Комисията срещу решението на Общия съд по дело T-684/14, Krka: Общият съд неправилно приема, че при съпоставяне на решенията на Комисията спрямо Lupin и спрямо Krka не се установява нарушение на принципа на равно третиране.

____________