Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-680/14. sz., Lupin kontra Bizottság ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen a Lupin Ltd által 2019. február 20-án benyújtott fellebbezés

(C-144/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Lupin Ltd (képviselők: S. Smith, A. White, Solicitors, M. Hoskins QC, V. Wakefield, Barrister)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszéknek a Lupin és a Krka közötti bánásmódbeli eltérésre vonatkozó megállapításait;

az alapokmány 61. cikke alapján maga döntsön az ügy érdemében, megsemmisítve vagy csökkentve a Bizottság által kiszabott bírságot.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot amikor megállapította, hogy a Lupin és a Servier között 2007. január 30-án létrejött szabadalmi vitarendezési megállapodás az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése szerinti, cél általi korlátozásnak minősül. Közelebbről:

a Törvényszék tévedett a cél általi korlátozás megállapítása érdekében alkalmazandó jogi szempontokat illetően, különösen a C-67/13. P. sz. Cartes Bancaire ügyben kifejtett jogelvekre tekintettel.

A Törvényszék nem állapította meg, hogy a forgalmazástilalmi kikötés és a megnemtámadási kikötés versenyjogi hatásai azonosak, tekintet nélkül bármiféle ösztönzés fennállására.

A Törvényszék elmulasztotta megvizsgálni vagy kifejteni a különbséget az igazolt és a nem igazolt fordított kifizetések között, a jogbiztonság elvének ellenére.

A Törvényszék tévesen állapította meg, hogy valamely generikus gyógyszertársaság ösztönzése igazolja a cél általi korlátozás fennállását. A generikus gyógyszertársaságnak nyújtott előny ugyancsak nem igazolja e megállapítást.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy a megállapodásban szereplő korlátozások nem egyértelmű megfogalmazását úgy kell értelmezni, hogy azok kiterjednek a felek között vitatott szabadalom hatálya alá nem tartozó termékekre is.

A versenykorlátozó hatás hiánya

A Törvényszék úgy ítélte meg, hogy hatástalan a Lupin azon jogalapja, amelyben versenykorlátozó hatás megállapítását rója fel a Bizottságnak, mivel a Törvényszék megerősítette a Bizottság cél általi korlátozására vonatkozó megállapítását. Második jogalapjában a Lupin azt kéri, hogy amennyiben a Bíróság cáfolja a cél általi korlátozásra vonatkozó megállapítást, határozzon véglegesen a Lupin által benyújtott fellebbezésről, megsemmisítve a Bizottság versenykorlátozó hatás fennállására vonatkozó megállapítását. Közelebbről:

a Bizottság jogban való tévedést követett el azáltal, hogy a fordított kifizetésekre és/vagy a jelentős ösztönzésre támaszkodott.

A Bizottságnak a versenykorlátozó hatás kérdését a járulékos korlátozások elméletére és/vagy a C-309/99. sz. Wouters ítéletben elismert elvekre való hivatkozással kellett volna megvizsgálnia.

A Bizottság a Servier piaci helyzetére vonatkozó, az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésén alapuló értékeléséhez közvetlenül átültette az EUMSZ 102. cikkben szereplő erőfölényre vonatkozó megállapításait, melyeket megsemmisítettek (T-691/14. sz. Servier es társai kontra Bizottság ügy).

Bírság

A harmadik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék a bírságot tekintve tévesen alkalmazta a jogot az állítólagos jogsértés új jellegének értékelésekor.

A negyedik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévedett a bírság kiszabásakor az állítólagos jogsértés súlyának és időtartamának értékelésére vonatkozó kötelezettség tekintetében.

Az ötödik jogalap arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen nem vette figyelembe a Lupin által a Servier-nek átengedett szabadalmi engedélyek értékét a bírság kiszabásakor.

A hatodik jogalap, amely a T-684/14. sz., Krka kontra Bizottság ügyben a Bizottság által benyújtott fellebbezés sikerétől függ, arra vonatkozik, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a Bizottság által a Lupinnel szemben tanúsított bánásmód a Krka tekintetében tanúsított bánásmódhoz képest nem sérti az egyenlő bánásmód elvét.

____________