Language of document :

Odvolanie podané 20. februára 2019: Lupin Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-680/14, Lupin/Komisia

(vec C-144/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Lupin Ltd (v zastúpení: S. Smith, A. White, Solicitors, M. Hoskins QC, V. Wakefield, Barrister)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil konštatovanie Všeobecného súdu týkajúce sa rozdielneho zaobchádzania so spoločnosťami Lupin a Krka a

podľa článku 61 štatútu vydal konečný rozsudok vo veci, ktorým sa zrušuje alebo znižuje pokuta uložená Komisiou.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že dohoda o urovnaní v oblasti patentov, ktorú 30. januára 2007 uzatvorili Lupin a Servier, bola obmedzením z hľadiska cieľa podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Najmä:

Všeobecný súd nesprávne uplatnil právne kritériá na účely konštatovania porušenia z hľadiska cieľa osobitne s ohľadom na právne zásady potvrdené vo veci C-67/13 P, Cartes Bancaire.

Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že účinok ustanovení o neuvádzaní na trh a zákaze spochybnenia v rámci dohôd o urovnaní je rovnaký bez ohľadu na existenciu akéhokoľvek stimulovania.

Všeobecný súd neposúdil ani nevysvetlil rozdiel medzi odôvodnenými a neodôvodnenými reverznými platbami, a to v rozpore so zásadou právnej istoty.

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že existencia „stimulovania“ spoločnosti vykonávajúcej činnosť v oblasti generických liekov odôvodňuje konštatovanie obmedzenia z hľadiska cieľa. Toto konštatovanie nemožno odôvodniť ani tým, že spoločnosť vykonávajúca činnosť v oblasti generických liekov získala „výhodu“.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že nejednoznačné znenie obmedzení uvedených v dohode sa má vykladať tak, že sa vzťahuje na výrobky, na ktoré sa nevzťahuje patent, ktorý je predmetom sporu medzi účastníkmi konania.

Neexistencia obmedzenia z hľadiska účinku

Všeobecný súd rozhodol, že výhrada spoločnosti Lupin týkajúca sa konštatovania Komisie o obmedzení z hľadiska účinku je neúčinná, keďže potvrdil záver Komisie o obmedzení z hľadiska cieľa. Druhý odvolací dôvod spoločnosti Lupin je založený na tvrdení, že ak Súdny dvor zruší toto konštatovanie týkajúce sa cieľa, mal by vydať konečný rozsudok vo veci odvolania spoločnosti Lupin, ktorým sa zrušuje konštatovanie Komisie týkajúce sa obmedzenia z hľadiska účinku. Najmä:

Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď vychádzala z reverznej platby a/alebo významného stimulu.

Komisia mala posúdiť otázku obmedzenia z hľadiska účinku na základe teórie pridružených obmedzení a/alebo zásad uznaných vo veci C-309/99, Wouters, a/alebo článku 102 ZFEÚ.

V rámci posúdenia Komisie týkajúceho sa postavenia spoločnosti Servier na trhu na účely článku 101 ods. 1 ZFEÚ došlo k priamemu prenosu jej záverov týkajúcich sa dominantného postavenia podľa článku 102 ZFEÚ, ktoré boli zrušené (vec T-691/14, Servier/Komisia).

Pokuta

Tretí odvolací dôvod je založený na tvrdení, že pokiaľ ide o pokutu, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia novosti uvádzaného porušenia.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o povinnosť zohľadniť pri stanovení pokuty závažnosť a zároveň dobu trvania údajného porušenia.

Piaty odvolací dôvod je založený na tvrdení, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď pri stanovení pokuty nezohľadnil hodnotu patentových prihlášok, ktoré prešli zo spoločnosti Servier na spoločnosť Lupin.

Šiesty odvolací dôvod, ktorý je podmienený úspechom odvolania Komisie proti rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-684/14, Krka, je založený na tvrdení, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že tým, ako Komisia zaobchádzala so spoločnosťou Lupin v porovnaní so spoločnosťou Krka, nedošlo k porušeniu zásady rovnosti zaobchádzania.

____________