Language of document :

Pritožba, ki jo je Lupin Ltd vložila 20. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-680/14, Lupin/Komisija

(Zadeva C-144/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Lupin Ltd (zastopniki: S. Smith, A. White, solicitor, M. Hoskins, QC, in V. Wakefield, barrister)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi ugotovitev Splošnega sodišča glede razlike pri obravnavanju med družbama Lupin in Krka in

v skladu s členom 61 Statuta dokončno odloči o sporu tako, da odpravi ali zmanjša globo, ki jo je naložila Komisija.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je potrdilo, da je sporazum o poravnavi patentnega spora, ki sta jo 30. januarja 2007 sklenili družbi Lupin in Servier, omejitev zaradi cilja iz člena 101(1) PDEU. Zlasti:

Splošno sodišče je storilo napako glede pravnih meril, ki se uporabljajo za ugotovitev kršitve zaradi cilja, zlasti glede na pravna načela, potrjena v zadevi C-67/13 P, CB/Komisija.

Splošno sodišče ni ugotovilo, da učinek določb o prepovedi konkurence in o neizpodbijanju iz sporazuma o poravnavi patentnega spora na konkurenco je enak, ne glede na obstoj kakršne koli spodbude.

Splošno sodišče ni preizkusilo ali pojasnilo razlike med upravičenimi in neupravičenimi obrnjenimi plačili, kar je v nasprotju z načelom pravne varnosti.

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da obstoj „spodbude“ za generično družbo utemeljuje ugotovitev o omejitvi zaradi cilja. Pridobitev „koristi“ s strani generične družbe prav tako ne more utemeljiti take ugotovitve.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je treba dvoumno besedilo omejitev v sporazumu razlagati kot, da se razširjajo na proizvode, ki niso vključeni na področje uporabe patenta, ki je sporen med strankama.

Neobstoj omejitve zaradi posledic

Splošno sodišče je presodilo, da tožbeni razlog, ki ga je družba Lupin uveljavljala zoper ugotovitev Komisije o omejitvi zaradi posledic, ni upošteven, ker je potrdilo ugotovitev Komisije o omejitvi zaradi posledic. Z drugim pritožbenim razlogom družba Lupin zatrjuje, da mora Sodišče, če bo zavrnilo to ugotovitev v zvezi s ciljem, dokončno odločiti o pritožbi družbe Lupin in razveljaviti ugotovitev Komisije o omejitvi zaradi posledic. Zlasti:

Komisija je napačno uporabila pravo s tem, da se je oprla na obrnjena plačila in/ali na občutno spodbudo.

Komisija bi morala preučiti vprašanje omejitve zaradi posledic s sklicevanjem na teorijo o pomožnih omejitvah in/ali s sklicevanjem na načela, priznana v zadevi C-309/99, Wouters, in/ali člen 102 PDEU.

Komisija je v okviru presoje o položaju družbe Servier na trgu za namene člena 101(1) PDEU neposredno prenesla svoje ugotovitve glede dominantnega položaja iz člena 102 PDEU, ki so bile razveljavljene (zadeva T-691/14, Servier/Komisija).

Globa

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo napako v zvezi z globo v okviru svoje presoje nove narave zatrjevane kršitve.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo napako v zvezi z obveznostjo hkratnega upoštevanja resnosti in trajanja zatrjevane kršitve pri določitvi globe.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo napako s tem, da ni upoštevalo vrednosti patentnih prijav, ki jih je družba Servier prenesla na družbo Lupin, pri določitvi globe.

Šesti pritožbeni razlog: S tem pritožbenim razlogom, ki je odvisen od uspeha Komisije z njenimi zahtevki v okviru pritožbe v sodbi Splošnega sodišča v zadevi Krka, T-684/14, pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je storilo napako s tem, da je potrdilo, da Komisija z obravnavanjem družbe Lupin v primerjavi z družbo Krka ni kršila načela enakega obravnavanja.

____________