Language of document :

Жалба, подадена на 4 януари 2019 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението на Общия съд (седми разширен състав), постановено на 24 октомври 2018 г. по дело T-447/16 — Pirelli Tyre/EUIPO

(Дело C-6/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: J. Ivanauskas)

Други страни в производството: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение;

да осъди Pirelli Tyre SpA да заплати разноските, направени от Службата.

Основания и основни доводи

Службата изтъкна едно основание, а именно, за нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/941 .

Като предвижда, че за да попадне в обхвата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 знак, изобразяващ част от стоката, трябва да представлява в количествен и качествен план съществена част от посочената стока, Общият съд тълкувал неправилно условията, при които се прилага това основание за отхвърляне на заявката;

Общият съд неправилно приел, че само канала, изобразен в спорния знак, не може да изпълнява техническа функция за целите на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, тъй като в протектора на гума той се появява с други елементи. Първо, член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 изисква да се разгледа техническият резултат, постигнат чрез характеристиката на стоката, изобразена във въпросния знак, а не техническият резултат, постигнат с целия продукт. Второ, за целите на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 е без значение дали единичен канал, изобразен в спорния знак, е съчетан с други елементи на протектора на гума, доколкото произвежда сам по себе си технически резултат и допринася за функционирането на този протектор на гума;

Общият съд неправилно приел, че регистрацията на единичен канал, изобразен в спорния знак, не може да попречи на конкурентите на Pirelli да произвеждат и предлагат на пазара гуми, които включват идентични или подобни канали. Въпреки че протекторът на гума се състои от съчетаването и взаимодействието на различни елементи, поне част от потребителите ще могат да идентифицират различните видове канали върху протектора на гума.

____________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).