Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. ledna 2019 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 24. října 2018 ve věci T-447/16: Pirelli Tyre v. EUIPO)

(Věc C-6/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Ivanauskas, zmocněnec)

Další účastnice řízení: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek,

uložil společnosti Pirelli Tyre SpA náhradu nákladů řízení vynaložených Úřadem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Úřad předkládá jediný důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/941 .

Když Tribunál požadoval, že k tomu, aby označení popisující část výrobku spadalo pod čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94, musí po kvalitativní a kvantitativní stránce představovat podstatnou část tohoto výrobku, dopustil se tím nesprávného výkladu podmínek tohoto důvodu pro zamítnutí zápisu.

Tribunál dospěl k nesprávnému závěru, že jediná drážka znázorněná v napadeném označení nemůže mít technickou funkci pro účely čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, protože se v dezénu pneumatiky objevuje v kombinaci s dalšími prvky. Zaprvé čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 požaduje posouzení technického výsledku dosaženého prvkem výrobku znázorněným v daném označení, a nikoli technického výsledku dosaženého celým výrobkem. Zadruhé je pro účely čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 nerozhodné, když je jediná drážka znázorněná v napadeném označení kombinována s dalšími prvky dezénu pneumatiky, neboť sama o sobě vyvolává technický výsledek a přispívá k fungování tohoto dezénu pneumatiky.

Tribunál nesprávně vycházel z domněnky, že by zápis jediné drážky znázorněné v napadeném označení nemohl bránit konkurentům společnosti Pirelli ve zhotovování pneumatik zahrnujících stejné nebo podobné drážky a v jejich uvádění na trh. Dezén pneumatiky sice spočívá v kombinaci a vzájemném působení různých prvků, avšak alespoň část veřejnosti by byla schopna identifikovat různé typy drážek na dezénu pneumatiky.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).