Language of document :

Appel iværksat den 4. januar 2019 af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Udvidede Afdeling) den 24. oktober 2018 i sag T-447/16 – Pirelli Tyre mod EUIPO

(Sag C-6/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved J. Ivanauskas, som befuldmægtiget)

De andre parter i appelsagen: Pirelli Tyre SpA og The Yokohama Rubber Co. Ltd

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Pirelli Tyre SpA tilpligtes at betale EUIPO’s omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

EUIPO har anført et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 1 .

Retten har derved, at den har krævet, at et tegn, som gengiver en del af en vare, for at kunne være omfattet af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, kvantitativt og kvalitativt skal udgøre en væsentlig del af denne vare, fortolket betingelserne for denne registreringshindring fejlagtigt.

Retten fandt fejlagtigt, at en     enkelt rille, der er gengivet i den omtvistede tegn, ikke kan udføre en teknisk funktion med henblik på artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, fordi den i et dæks slidbane fremstår i kombination med andre elementer. For det første kræver artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, at der foretages en undersøgelse af det tekniske resultat, der opnås ved kendetegnet ved en vare, der er gengivet i det omtvistede tegn, og ikke af det tekniske resultat, der opnås ved hele varen. For det andet har det med henblik på artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 ingen betydning, om en enkelt rille, der er gengivet i det omtvistede tegn, er kombineret med andre elementer i et dæks slidbane, eftersom det selv fremkalder et teknisk resultat og bidrager til, at denne slidbane fungerer.

Retten lagde fejlagtigt til grund, at registreringen af en enkelt rille, der er gengivet i det omtvistede tegn, ikke kunne afholde Pirellis konkurrenter fra at fremstille og markedsføre dæk med identiske eller lignende riller. Selv om et dæks slidbane består af en kombination af og en interaktion mellem forskellige elementer, vil i det mindste en del af offentligheden være i stand til at identificere forskellige rilletyper, der findes på et dæks slidbane.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1).