Language of document :

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 4. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 24. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-447/16: Pirelli Tyre versus EUIPO

(kohtuasi C-6/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Ivanauskas)

Teised menetlusosalised: Pirelli Tyre SpA, Yokohama Rubber Co. Ltd

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista Intellektuaalomandi Ameti kohtukulud välja Pirelli Tyre SpA-lt.

Väited ja peamised argumendid

EUIPO põhjendab oma apellatsioonkaebust ühe väitega, mille kohaselt on rikutud määruse nr 40/941 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii.

Üldkohus tõlgendas vääralt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii sätestatud keeldumise alust, kui ta märkis, et selle keeldumisaluse kohaldamisalasse kuulumiseks peab teatava toote ühe osa kujus seisnev tähis olema kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt märkimisväärne osa tootest;

Üldkohus leidis ekslikult, et vaidlusaluse tähise moodustav üksainus soon ei saa täita tehnilist funktsiooni määruse nr 40/94 nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii tähenduses, kuna rehvi veerepinnal on see kombineeritud muude elementidega. Esiteks on määruse nr 40/94 nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii nõutav asjaomasel tähisel kujutatud toote tunnusega saavutatava tehnilise tulemuse analüüs, mitte kogu tootega saavutatava tehnilise tulemuse analüüs. Teiseks on määruse nr 40/94 nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii eesmärki arvestades tähtsusetu, kas vaidlusalusel tähisel kujutatud üksainus soon on kombineeritud muude rehvi veerepinna turvise elementidega, kuna sellel on iseenesest tehniline tulemus ja toetab rehvi veerepinna turvise funktsiooni;

Üldkohus eeldas ekslikult, et vaidlusalusel tähisel kujutatud üheainsa soone registreerimine ei takista hageja konkurente tootmast ja turustamast rehve, mis koosnevad identsetest või sarnastest soontest. Kuigi rehvi veerepinna turvis koosneb mitme elemendi kombinatsioonist ja koosmõjust, identifitseeriks vähemalt asjaomase avalikkuse teatav osa veerepinna turvisel olevaid eri sooneliike.

____________

1 Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).