Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on tehnyt 4.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu seitsemäs jaosto) asiassa T-447/16, Pirelli Tyre v. EUIPO, 24.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-6/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: J. Ivanauskas)

Muut osapuolet: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

velvoittaa Pirelli Tyre SpA:n korvaamaan viraston oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Virasto esittää yhden ainoan oikeudellisen perusteen, joka on asetuksen N:o 40/941 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkominen.

Kun unionin yleinen tuomioistuin vaati, että tavaran osaa esittävän merkin on edustettava sekä määrällisesti että laadullisesti kyseisen tavaran merkittävää osaa, jotta se kuuluisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisalaan, se tulkitsi virheellisesti tämän hylkäysperusteen edellytyksiä.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että riidanalaisessa merkissä esiintyvällä erillisellä uralla ei voi olla teknistä tehtävää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamiseksi, koska se esiintyy renkaan kulutuspinnalla yhdessä muiden osatekijöiden kanssa. Ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa edellytetään sen teknisen tuloksen tutkimista, joka saadaan kyseessä olevassa merkissä esiintyvällä tavaran osatekijällä pikemminkin kuin sen teknisen tuloksen tutkimista, joka saadaan koko tavaralla. Toiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamiseksi on merkityksetöntä, onko riidanalaisessa merkissä esiintyvä erillinen ura yhdistetty renkaan kulutuspinnan muihin osatekijöihin, koska sillä itsellään on tekninen tulos ja se myötävaikuttaa kyseisen kulutusuran toimintaan.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että riidanalaisessa merkissä esiintyvän erillisen uran rekisteröinti ei voisi estää Pirellin kilpailijoita tekemästä ja markkinoimasta renkaita, joissa on samanlaisia tai samankaltaisia uria. Vaikka renkaan kulutuspinta muodostuu eri osatekijöiden yhdistelmästä ja vuorovaikutuksesta, ainakin osa yleisöstä kykenisi yksilöimään kulutuspinnalla esiintyvät eri uratyypit.

____________

1 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)