Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 października 2018 r. w sprawie T-447/16: Pirelli Tyre / EUIPO, wniesione w dniu 4 stycznia 2019 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

(Sprawa C-6/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Ivanauskas, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

obciążenie Pirelli Tyre SpA kosztami postępowania poniesionymi przez EUIPO.

Zarzuty i główne argumenty

EUIPO podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/941 .

Wymagając, by dla celów objęcia zakresem stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 oznaczenie ukazujące część towaru przedstawiało, ilościowo i jakościowo, istotną część tego towaru, Sąd dokonał błędnej wykładni przesłanek określonych w tej podstawie odmowy rejestracji;

Sąd nieprawidłowo stwierdził, że pojedyncze żłobienie przedstawione w spornym oznaczeniu nie może spełniać funkcji technicznej dla celów stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ w bieżniku opony zawarto je w połączeniu z innymi elementami. Po pierwsze, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 wymaga zbadania efektu technicznego wynikającego z cechy towaru przedstawionego w spornym oznaczeniu – raczej niż efektu technicznego wynikającego z całego towaru. Po drugie, dla celów stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 nie jest istotne, czy pojedyncze żłobienie przedstawione w spornym oznaczeniu jest połączone z innymi elementami bieżnika opony, ponieważ wywołuje ono efekt techniczny samo w sobie i przyczynia się do funkcjonowania tego bieżnika opony;

Sąd błędnie założył, że rejestracja przedstawionego w spornym oznaczeniu pojedynczego żłobienia nie uniemożliwia konkurentom spółki Pirelli wytwarzania i wprowadzania do obrotu opon zawierających identyczne lub podobne żłobienia. Chociaż bieżnik opony opiera się na kombinacji i wzajemnym współdziałaniu różnych elementów, przynajmniej część odbiorców będzie mogła zidentyfikować różne rodzaje żłobień umieszczonych na bieżniku opony.

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).