Language of document :

Överklagande ingett den 4 januari 2019 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen, i utökad sammansättning) meddelade den 24 oktober 2018 i mål T-447/16, Pirelli Tyre mot EUIPO

(Mål C-6/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: J. Ivanauskas)

Övriga parter i målet: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara den överklagade domen, och

förplikta Pirelli Tyre SpA att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

EUIPO har som enda grund anfört ett åsidosättande av artikel 7.1 e ii I förordning nr 40/941 .

Genom att kräva att ett tecken som visar en del av en produkt, för att omfattas av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, kvantitativt och kvalitativt måste representera en betydande del av den produkten, har tribunalen missförstått villkoren för detta registreringshinder.

Tribunalen ansåg felaktigt att en enda skåra som återges i det ifrågasatta tecknet inte fyller någon teknisk funktion, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, eftersom den på ett däcks slitbanemönster återfinns tillsammans med andra beståndsdelar. För det första kräver artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 en prövning av det tekniska resultat som uppnåtts av det utmärkande draget hos den produkt som representeras av det aktuella tecknet, i stället för det tekniska resultat som uppnås av hela produkten. För det andra är det i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 utan betydelse huruvida en enda skåra som representeras i det omtvistade tecknet kombineras med andra beståndsdelar av ett däcks slitbanemönster, eftersom den har ett eget tekniskt resultat och bidrar till att däckets slitbana fungerar.

Tribunalen har felaktigt antagit att registreringen av en enda skåra som representeras i det ifrågasatta tecknet inte kunde hindra Pirellis konkurrenter från att tillverka och marknadsföra däck med identiska eller liknande skåror. Även om ett däcksmönster består av kombinationen och samspelet mellan olika beståndsdelar, skulle åtminstone en del av allmänheten kunna identifiera olika typer av skåror som finns på ett däckmönster.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1).