Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Slovak Telekom, a.s. срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-851/14, Slovak Telekom/Комисия

(Дело C-165/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Slovak Telekom, a.s. (представители: D. Geradin, Rechtsanwalt, R. O'Donoghue, QC)

Други страни в производството: Европейска комисия, Slovanet, a.s.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд изцяло или частично,

да отмени решението на Комисията изцяло или частично,

при условията на евентуалност, да отмени или да намали още наложените му глоби и

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, свързани с настоящото производство и с производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание: грешки при прилагане на правото и/или явна грешка в мотивите или липса на мотиви относно отказа за предоставяне на достъп:

Първа част на първото основание: Общият съд неправилно констатирал, че условията, установени в решението по дело Bronner за отказ да се предостави достъп по смисъла на член 102 ДФЕС, не са приложими, когато по-ранна правна уредба е наложила задължение за осигуряване на достъп. Освен това Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като констатирал, че не било изпълнено установеното в решението по дело Bronner условие за „наложителност“, тъй като по-ранна правна уредба вече признала „наложителността на достъпа до абонатната линия на жалбоподателя“ и че следователно Комисията не преразгледала „наложителността“ в светлината на член 102.

Втора част на първото основание: грешка при прилагане на правото, която Общият съд допуснал, като констатирал, че решението на Съда по дело TeliaSonera потвърждавало тезата, че липсва изискване жалбоподателят да е изпълнил установените в решение по дело Bronner условия, за да може да откаже да предостави достъп.

Трета част на първото основание: грешка при прилагане на правото, която Общият съд допуснал, като констатирал, че случаят бил различен от този, разглеждан в решението на Общия съд по дело Clearstream, тъй като не се отнасял до бивш държавен монопол или до установено от по-ранна правна уредба задължение за предоставяне на достъп.

Четвърта част на първото основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото и/или явна грешка или липса на мотиви, като констатирал, че мълчаливият отказ на достъп бил по-малко сериозен от действителен отказ и че следвало да се извърши конкретна преценка за случая.

Пета част на първото основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото и/или явна грешка в преценката, като заключил, че държавният монопол над жалбоподателя бил правно основание за неприложимост в случая на установените в решение по дело Bronner условия.

Второ основание: грешка при прилагане на правото, която Общият съд допуснал, като констатирал, че Комисията не нарушила правото на защита на жалбоподателя, като не му съобщила методологията, принципите и данните за изчисляване на дългосрочните му средни пределни разходи (ДСПР) и като не му предоставила възможност да изрази становище преди приемането на обжалваното решение в срок, позволяващ му да упражни правото си на защита.

Трето основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото в мотивите за отхвърляне на корекциите за „оптимизиране“, тъй неправилно приложил понятието за равностоен по ефикасност оператор („РEO“) в конкретния за случая контекст.

____________