Language of document :

Odvolanie podané 22. februára 2019: Slovak Telekom, a.s. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-851/14, Slovak Telekom/Komisia

(vec C-165/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Slovak Telekom, a.s. (v zastúpení: D. Geradin, Rechtsanwalt, R. OʼDonoghue QC)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Slovanet, a.s.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

úplne alebo sčasti zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

úplne alebo sčasti zrušil napadnuté rozhodnutie,

podporne zrušil alebo ešte viac znížil pokuty uložené Slovak Telekom (ďalej len „ST“),

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy tohto konania a konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod – nesprávne právne posúdenia a/alebo zjavne nesprávne posúdenia alebo nedostatočné odôvodnenie odmietnutia predaja:

Prvá časť: Spoločnosť ST tvrdí, že konštatovania Všeobecného súdu, že podmienky stanovené v rozsudku Bronner pre odmietnutie poskytnúť prístup podľa článku 102 ZFEÚ sa neuplatnia v prípade, ak existuje ex ante regulačná povinnosť poskytnúť prístup, sú nesprávne. Okrem toho tvrdenie Všeobecného súdu, že podmienka „nevyhnutnosti“ stanovená v rozsudku Bronner nemusela byť splnená, pretože právna úprava ex ante už uznala „nevyhnutnosť sprístupnenia účastníckeho vedenia navrhovateľky“, a že Komisia preto nemusela preskúmať „nevyhnutnosť“ podľa článku 102 ZFEÚ, je dotknuté nesprávnym právnym posúdením.

Druhá časť: Spoločnosť ST tvrdí, že konštatovania Všeobecného súdu, že rozsudok Súdneho dvora vo veci TeliaSonera hovorí v prospech tvrdenia, že odmietnutie predaja zo strany spoločnosti ST nevyžaduje, aby sa preukázalo, že podmienky stanovené v rozsudku Bronner sú splnené, sú dotknuté nesprávnym právnym posúdením.

 Tretia časť: Spoločnosť ST tvrdí, že konštatovania Všeobecného súdu, že prípad spoločnosti ST treba odlíšiť od veci, v ktorej bol vydaný rozsudok Clearstream, pretože na rozdiel od prípadu spoločnosti ST sa uvedená vec netýkala bývalého štátneho monopolu alebo ex ante regulačnej povinnosti poskytnúť prístup, sú dotknuté nesprávnym právnym posúdením.

Štvrtá časť: Spoločnosť ST tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a/alebo zjavne nesprávneho posúdenia alebo nedostatočného odôvodnenia, keď konštatoval, že implicitné odmietnutie nie je nevyhnutne menej závažné ako skutočné odmietnutie a že sa vyžaduje na posúdenie jednotlivých prípadov.

Piata časť: Spoločnosť ST tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a/alebo zjavne nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že skutočnosť, že spoločnosť ST je bývalým štátnym monopolom, poskytuje právny základ pre neuplatnenie podmienok stanovených v rozsudku Bronner v prejednávanej veci.

Druhý odvolací dôvod – Spoločnosť ST tvrdí, že konštatovania Všeobecného súdu, že Komisia neporušila jej právo na obhajobu tým, že jej neoznámila metodiku, zásady a údaje týkajúce sa výpočtu dlhodobých priemerných prírastkových nákladov („LRAIC“) a neumožnila jej vyjadriť sa pred prijatím napadnutého rozhodnutia a v lehotách, v ktorých by spoločnosť ST mala zmysluplnú možnosť uplatniť si svoje právo na obhajobu, sú dotknuté nesprávnym právnym posúdením.

Tretí odvolací dôvod – Spoločnosť ST tvrdí, že dôvody Všeobecného súdu pre zamietnutie jej „optimalizačných“ úprav sú dotknuté nesprávnym právnym posúdením, ktoré spočíva v nesprávnom uplatnení právneho konceptu „rovnako výkonný hospodársky subjekt“ (EEO) v konkrétnom kontexte prejednávanej veci.

____________