Language of document :

Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Slovak Telekom, a.s. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen utökad sammansättning) meddelade den 12 december 2018 i mål T-851/14, Slovak Telekom mot kommissionen

(Mål C-165/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Slovak Telekom, a.s. (ombud: D. Geradin, Rechtsanwalt, R. O'Donoghue QC)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen, Slovanet, a.s.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom helt eller delvis,

ogiltigförklara det omtvistade beslutet helt eller delvis,

i andra hand, upphäva eller ytterligare minska de böter som ålagts ST och

förplikta kommissionen att betala samtliga rättegångskostnader i samband med förevarande överklagande och förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Felaktig rättstillämpning och/eller uppenbart oriktig bedömning eller bristande motivering rörande försäljningsvägran

Första delgrunden: ST har hävdat att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den konstaterande att villkoren i domen i målet Bronner för leveransvägran enligt artikel 102 FEUF inte är tillämpliga när det finns äldre föreskrifter om skyldighet att lämna tillträde. Vidare gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att villkoret i domen i målet Bronner rörande ”oumbärlighet” inte måste vara uppfyllt, eftersom äldre föreskrifter redan hade fastställt ”behovet av tillträde till sökandens accessnät” och att kommissionen följaktligen inte var tvungen att (på nytt) undersöka ”oumbärligheten” enligt artikel 102 FEUF.

Andra delgrunden: ST anser att tribunalens konstaterande att domen i målet TeliaSonera stöder bedömningen att ST:s försäljningsvägran inte kräver ett styrkande av att villkoren i domen i målet Bronner är uppfyllda utgör felaktig rättstillämpning.

Tredje delgrunden: ST anser att tribunalens bedömning att tribunalens dom i målet Clearstream skulle särskiljas från ST-fallet, eftersom Clearstream-domen, i motsats till ST:s fall, inte rörde ett tidigare statsmonopol eller en skyldighet att lämna tillträde enligt äldre föreskrifter, utgör en felaktig rättstillämpning.

Fjärde delgrunden: ST anser att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och/eller uppenbart oriktig bedömning eller bristande motivering genom sitt konstaterande att en implicit vägran inte nödvändigtvis är mindre allvarlig än en faktisk vägran, och att det är nödvändigt att göra en bedömning från fall till fall.

Femte delgrunden: ST anser att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och/eller en uppenbart oriktig bedömning när den konstaterade att det förhållandet att ST var ett tidigare statsmonopol utgjorde en rättslig grund för att inte tillämpa villkoren i domen i målet Bronner i det aktuella fallet.

Andra grunden: ST har gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den konstaterande att kommissionen inte åsidosatt klagandens rätt till försvar genom att inte redovisa metoden, principerna och uppgifterna till ST när det gäller beräkningen av den långsiktiga genomsnittliga marginalkostnaden och inte tillät ST att yttra sig före beslutet och inom en tidsram som gav ST en ändamålsenlig möjlighet att utöva sin rätt till försvar.

Tredje grunden: ST har gjort gällande att tribunalens skäl att underkänna klagandens ”optimeringsjusteringar” innebar felaktig rättstillämpning genom att det utgjorde en felaktig tillämpning av det rättsliga begreppet avseende en lika effektiv operatör på de särskilda omständigheterna i förevarande fall.

____________