Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2019 г. от Scandlines Danmark ApS и Scandlines Deutschland GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-630/15, Scandlines Danmark и Scandlines Deutschland/Комисия

(Дело C-174/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (представител: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Други страни в производството: Европейска комисия, Кралство Дания, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателите молят Съда:

да отмени решение от 13 декември 2018 г. на Общия съд по дело T-630/15 в частта, в която отхвърля основанието на жалбоподателя, че мерките, предоставени на A/S Femern Landanlæg, представляват помощ; че разходите за вътрешни връзки не представляват допустими разходи, които са съвместими с предоставената на Femern A/S помощ; че мерките, предоставени на Femern A/S, нямат стимулиращ ефект; че съпоставителният анализ е незаконосъобразен; че предоставените на Femern A/S мерки не причиняват неоправдано нарушаване на конкуренцията и че новото основание на жалбоподателя е недопустимо,

да осъди ответника да заплати направените от него разноски и разноските на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите излагат седем основания срещу обжалваното решение:

Първо, в нарушение на член 107, параграф 1 и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд неправилно постановил, че Комисията не е допуснала грешка при прилагане на правото и не е изпитала сериозни затруднения, когато приела, че държавните гаранции и държавните заеми, предоставени на A/S Femern Landanlæg за датските железопътни вътрешни линии, не са в състояние да нарушат конкуренцията, тъй като релевантният пазар не е отворен за такава конкуренция.

Жалбоподателите твърдят, че Общият съд стигнал до този неправилен извод въз основа на четири грешки при прилагане на правото, които съответстват на четири аспекта на основанието:

а)    Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че държавните гаранции и държавните заеми, предоставени на A/S Femern Landanlæg, не могат да засегнат конкуренцията, въпреки че Fixed Link (експлоатирано от Femern A/S) и датските железопътни вътрешни линии (експлоатирани от Femern Landanlæg) заедно представляват интегриран проект и вече е било установено, че държавните гаранции и държавните заеми, предоставени на Femern A/S, са в състояние да нарушат конкуренцията,

б)    Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че пазарът за управление на железопътната инфраструктура в Дания не е „de lege“ отворен за конкуренция,

в)    Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че пазарът за управление на железопътната инфраструктура в Дания не е „de facto“ отворен за конкуренция,

г)    Пазарите за изграждане и поддръжка на железопътната инфраструктура, които са отворени за конкуренция, са отделни от пазара за управление и експлоатация, в тесния смисъл на понятието, на железопътната инфраструктура.

Второ, в нарушение на член 107, параграф 1 и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд неправилно приел, че Комисията не е допуснала грешка при прилагане на правото и не се е натъкнала на сериозни затруднения, когато определила, че държавните гаранции и държавните заеми, предоставени на A/S Femern Landanlæg за финансиране на датските железопътни вътрешни линии, не са в състояние да засегнат търговията между държавите членки.

Трето, в нарушение на член 107, параграф 3, буква б) и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд допуснал грешка, когато приел, че разходите за вътрешни линии могат да бъдат включени при изчисляването на максималния допустим интензитет на помощта за Fixed Link (в контекста на анализа на съвместимостта), макар че според Общия съд средствата, предоставени за вътрешните линии, не представляват държавна помощ.

Четвърто, в нарушение на член 107, параграф 3, буква б) и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд допуснал грешка, когато приел, че Комисията не е допуснала грешка при прилагане на правото и не изпитала сериозни затруднения, когато решила, че предоставената на Femern A/S помощ има стимулиращ ефект;

Пето, в нарушение на член 107, параграф 3, буква б) и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд неправилно приел, че Комисията не е допуснала грешка при прилагане на правото и не е изпитала сериозни затруднения, когато решила, че датските органи представили подходящ съпоставителен сценарий за своята оценка на необходимостта от помощта.

Шесто, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че помощта, предоставена на Femern A/S, не причинява неоправдано нарушаване на конкуренцията.

Седмо, Общият съд допуснал грешка, когато не приел представените от жалбоподателя нови основания относно допълнителните мерки, свързани с изграждането, с мотива, че не били разрешени от Решението на Комисията от 23 юли 2015 г.

____________