Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2019 Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-630/15: Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland v. Komise

(Věc C-174/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Navrhovatelky: Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH (zástupce: L. Sandberg-Mørch, advokát)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Dánské království, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-630/15 v rozsahu, v němž zamítl žalobní důvody navrhovatelek, že opatření udělená společnosti A/S Femern Landanlæg jsou státní podporou; že náklady společnosti Hinterland Connections nepředstavují způsobilé náklady pro slučitelnost státní podpory poskytnuté společnosti Femern A/S; že opatření udělená společnosti Femern A/S nemají pobídkový účinek; že srovnávací analýza je protiprávní; že opatření udělená společnosti Femern A/S nevedou k nepatřičnému narušování hospodářské soutěže; a že nové žalobní důvody předložené navrhovatelkami jsou nepřípustné.

konstatoval, že odpůrkyně ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené navrhovatelkami.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky vznášení na podporu kasačního opravného prostředku sedm důvodů:

Zaprvé, Tribunál se dopustil porušení čl. 107 odst. 1 a čl. 108 odst. 2 SFEU tím, že učinil závěr, že Komise se nedopustila nesprávného právního posouzení a nesetkala se se závažnými obtížemi, když rozhodla, že státní záruky a státní půjčky poskytnuté společnosti A/S Femern Landanlæg na Danish rail Hinterland Connections nemohly narušit hospodářskou soutěž, jelikož příslušný trh není hospodářské soutěži otevřený.

Navrhovatelky tvrdí, že tento chybný závěr Tribunálu je založen na čtyřech nesprávných právních posouzeních, která odpovídají čtyřem částem:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že rozhodl, že státní záruky a státní půjčky poskytnuté společnosti A/S Femern Landanlæg nemohly ovlivnit hospodářskou soutěž, přestože Fixed Link (provozovaný společností Femern A/S) a Danish rail Hinterland Connections (provozovaný společností A/S Femern Landanlæg) společně tvoří jeden integrovaný projekt a státní záruky a státní půjčky poskytnuté společnosti Femern A/S už byly uznané za způsobilé narušit hospodářskou soutěž.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že trh správy železniční infrastruktury v Dánsku není de lege otevřený hospodářské soutěži.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že trh správy železniční infrastruktury v Dánsku není de facto otevřený hospodářské soutěži.

Trhy výstavby a údržby železniční infrastruktury, které jsou otevřené hospodářské soutěži, jsou oddělené od trhu správy a provozování železniční infrastruktury v užším smyslu.

Zadruhé, Tribunál se dopustil porušení čl. 107 odst. 1 a čl. 108 odst. 2 SFEU tím, že učinil závěr, že Komise se nedopustila nesprávného právního posouzení a nesetkala se se závažnými obtížemi, když rozhodla, že státní záruky a státní půjčky poskytnuté společnosti A/S Femern Landanlæg na financování Danish rail Hinterland Connections nemohly ovlivnit obchod mezi členskými státy.

Zatřetí, Tribunál se dopustil porušení čl. 107 odst. 3 písm. b) a čl. 108 odst. 2 SFEU tím, že učinil závěr, že náklady na Hinterland Connections mohly být zahrnuty do výpočtu maximálně přípustné intenzity podpory pro Fixed Link (v kontextu analýzy slučitelnosti), přestože podle Tribunálu prostředky poskytnuté Hinterland Connections nepředstavovaly státní podporu.

Začtvrté, Tribunál se dopustil porušení čl. 107 odst. 3 písm. b) a čl. 108 odst. 2 SFEU tím, že učinil závěr, že Komise se nedopustila nesprávného právního posouzení a nesetkala se se závažnými obtížemi, když rozhodla, že státní podpora společnosti Femern A/S měla pobídkový účinek.

Zapáté, Tribunál se dopustil porušení čl. 107 odst. 3 písm. b) a čl. 108 odst. 2 SFEU tím, že učinil závěr, že Komise se nedopustila nesprávného právního posouzení a nesetkala se se závažnými obtížemi, když rozhodla, že dánské orgány předložily přiměřený srovnávací scénář pro své posouzení nutnosti podpory.

Zašesté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že státní podpora poskytnutá společnosti Femern A/S nevedla k nepatřičnému narušování hospodářské soutěže.

Zasedmé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl předložení nových žalobních důvodů týkajících se dalších stavebních opatření ze strany navrhovatelek z toho důvodu, že nebyly schváleny rozhodnutím Komise ze dne 23. Července 2015.

____________