Language of document :

Odvolanie podané 25. februára 2019: Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-630/15, Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland/Komisia

(vec C-174/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH (v zastúpení: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Dánske kráľovstvo, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-630/15 z 13. decembra 2018 v rozsahu, v ktorom zamietol tvrdenia odvolateliek, že opatrenia poskytnuté spoločnosti A/S Femern Landanlæg predstavujú pomoc, že náklady na Hinterland Connections nepredstavujú oprávnené náklady na účely zlučiteľnosti pomoci poskytnutej spoločnosti Femern A/S, že opatrenia poskytnuté spoločnosti Femern A/S nemajú stimulačný účinok, že kontrafaktuálna analýza je protiprávna, že opatrenia poskytnuté spoločnosti Femern A/S nespôsobujú neoprávnené narušenie hospodárskej súťaže, a že nové tvrdenia odvolateliek sú neprípustné,

uložil odporcom povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateliek.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky uvádzajú proti napadnutému rozsudku sedem odvolacích dôvodov:

Po prvé, v rozpore s článkom 107 ods. 1 a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia a nestretla sa so závažnými ťažkosťami, keď rozhodla, že štátne záruky a štátne pôžičky poskytnuté spoločnosti A/S Femern Landanlæg na Danish rail Hinterland Connections nemohli narušiť hospodársku súťaž, keďže relevantný trh nie je otvorený hospodárskej súťaži.

Odvolateľky tvrdia, že tento chybný záver Všeobecného súdu je založený na štyroch chybách v právnom posúdení veci, zodpovedajúcim štyrom doplňujúcim odvolacím dôvodom:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že štátne záruky a štátne pôžičky poskytnuté spoločnosti A/S Femern Landanlæg nemohli ovplyvniť hospodársku súťaž, hoci Fixed Link (prevádzkované spoločnosťou A/S Femern) a Danish rail Hinterland Connection (prevádzkované spoločnosťou Femern Landanlæg) spolu predstavujú jeden integrovaný projekt a štátne záruky a štátne pôžičky poskytnuté spoločnosti Femern A/S už boli uznané za spôsobilé narušiť hospodársku súťaž.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že trh správy železničnej infraštruktúry v Dánsku nie je de lege otvorený hospodárskej súťaži.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že trh správy železničnej infraštruktúry v Dánsku nie je de facto otvorený hospodárskej súťaži.

Trhy výstavby a údržby železničnej infraštruktúry, ktoré sú otvorené hospodárskej súťaži, sú oddelené od trhu správy a prevádzky železničnej infraštruktúry v užšom zmysle.

Po druhé, v rozpore s článkom 107 ods. 1 a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia a nestretla sa so závažnými ťažkosťami, keď rozhodla, že štátne záruky a štátne pôžičky poskytnuté spoločnosti A/S Femern Landanlæg na financovanie Danish rail Hinterland Connections nemohli ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.

Po tretie, v rozpore s článkom 107 ods. 3 písm. b) a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že náklady na Hinterland Connections mohli byť zahrnuté vo výpočte maximálnej prípustnej intenzity pomoci pre Fixed Link (v kontexte analýzy zlučiteľnosti), hoci podľa Všeobecného súdu prostriedky poskytnuté na Hinterland Connections nepredstavovali štátnu pomoc.

Po štvrté, v rozpore s článkom 107 ods. 3 písm. b) a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia a nestretla sa so závažnými ťažkosťami, keď rozhodla, že pomoc poskytnutá spoločnosti Femern A/S mala stimulačný účinok.

Po piate, v rozpore s článkom 107 ods. 3 písm. b) a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia a nestretla sa so závažnými ťažkosťami, keď rozhodla, že dánske orgány predložili primeraný kontrafaktuálny scenár pre svoje posúdenie týkajúce sa nevyhnutnosti pomoci.

Po šieste, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia veci keď rozhodol, že pomoc poskytnutá spoločnosti Femern A/S nespôsobila neoprávnené narušenie hospodárskej súťaže.

Po siedme, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď odmietol uvedenie nových dôvodov, týkajúcich sa ďalších stavebných opatrení, zo strany odvolateliek z toho dôvodu, že neboli schválené rozhodnutím Komisie z 23. júla 2015.

____________