Language of document :

Överklagande ingett den 25 februari 2019 av Scandlines Danmark ApS och Scandlines Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-630/15, Scandlines Danmark och Scandlines Deutschland mot kommissionen

(Mål C-174/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (ombud: advokat L. Sandberg-Mørch)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Danmark, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 13 december 2018 i mål T-630/15, i den del den avslog klagandens yrkanden om att de stödåtgärder som beviljats A/S Femern Landanlæg utgjorde stöd, att kostnader för Hinterland Connections inte utgjorde stödberättigade kostnader så att det stöd som beviljats Femern A/S var förenligt med den inre markanden, att de stödåtgärder som beviljats Femern A/S inte hade en stimulanseffekt, att de stödåtgärder som beviljats Femern A/S inte orsakade otillbörlig snedvridning av konkurrensen, samt att de nya yrkanden som klaganden framställt inte kunde tas upp till prövning,

förplikta motparterna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klagandena sju grunder

Den första grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.1 och 108.2 FEUF, då den fann att kommissionen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och med rätta fastställt att de statliga garantier och de statliga lån som beviljats A/S Femern Landanlæg för danska järnvägsförbindelser till inlandet inte skulle snedvrida konkurrensen, eftersom den relevanta markanden inte var konkurrensutsatt.

Klagandena anser att tribunalens felaktiga slutsats i detta avseende beror på fyra fall av felaktig rättstillämpning, motsvarande fyra delgrunder:

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den fann att de statliga garantier och statliga lån som A/S Femern Landanlæg beviljats inte kunde påverka konkurrensen, trots att Fixed Link (som drivs av Femern A/S) och Danish rail Hinterland Connections (som drivs av Femern Landanlæg) tillsammans utgör ett integrerat projekt, och trots att de statliga garantierna och de statliga lån som Femern A/S beviljats redan har ansetts kunna snedvrida konkurrensen.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den fann att marknaden för förvaltningen av järnvägars infrastruktur i Danmark ”de lege” inte är konkurrensutsatt.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den fann att marknaden för förvaltningen av järnvägars infrastruktur i Danmark ”de facto” inte är konkurrensutsatt.

Marknaderna för konstruktion och underhåll av järnvägarnas infrastruktur, vilka är konkurrensutsatta, är separata i förhållande till marknaden för förvaltning och drift, i strikt bemärkelse, av järnvägarnas infrastruktur.

Den andra grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.1 och 108.2, då den fann att kommissionen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och med rätta fastställt att de statliga garantierna och de statliga lån som beviljats A/S Femern Landanlæg för att finansiera danska järnvägsförbindelser till inlandet inte skulle påverka handeln mellan medlemsstaterna.

Den tredje grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.3 b och 108.2 FEUF, då den fann att kostnaderna för Hinterland Connections kunde inkluderas i beräkningen av den högst tillåtna stödnivån för Fixed Link (inom ramen för förenlighetsprövningen), trots att tribunalen slagit fast att den finansiering som beviljats Hinterland Connections inte utgjorde statligt stöd.

Den fjärde grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.3 b FEUF och 108.2 FEUF, då den fann att kommissionen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och med rätta fastställt att stödet till Femern A/S hade en stimulanseffekt.

Den femte grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning, i strid med artiklarna 107.3 b FEFU och 108.2 FEUF, då den fann att kommissionen inte hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och med rätta fastställt att de danska myndigheterna hade presenterat ett lämpligt kontrafaktiskt scenario för prövningen av huruvida stödet var nödvändigt.

Den sjätte grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning då den fann att det stöd som beviljats Femern A/S inte orsakade otillbörlig snedvridning av konkurrensen.

Den sjunde grunden avser att tribunalen gjorde en oriktig bedömning då den fann att klagandens nya yrkanden avseende ytterligare konstruktionsåtgärder inte kunde tas upp till prövning, av det skälet att de inte hade godkänts enligt kommissionens beslut av den 23 juli 2015.

____________