Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. prosince 2018 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 15. října 2018 ve věci T-7/17, Jonh Mills v. EUIPO

(Věc C-809/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: A. Lukošiūtė, zmocněnec)

Další účastníci řízení: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

uložil John Mills Ltd náhradu nákladů řízení vynaložených EUIPO.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/20091

Tribunál nesprávně vyložil ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 tím, že omezil jeho působnost na pojem „totožnost“ označení a připsal mu význam uvedený v čl. 8 odst. 1 nařízení č. 207/ 2009.

Tribunál dostatečně nezohlednil účel čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, tj. zabránit zneužití ochranné známky ze strany zástupce majitele ochranné známky, který může využít znalostí a zkušeností, které získal na základě svého obchodního vztahu s majitelem, a tudíž neoprávněně využívat úsilí a investic, které učinil sám majitel ochranné známky, přičemž Tribunál upřednostnil doslovný výklad. Navrhovatel tento důvod uplatňuje, i když se jedná o teleologický přístup k výkladu unijního práva v oblasti ochranných známek, který soustavně používá unijní soud.

Doslovný výklad nevede ani k závěru, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se vztahuje pouze na totožné ochranné známky. Stačí tedy, pokud se kolidující označení shodují v prvcích, v nichž spočívá rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. Na tomto základě je správným testem pro zkoumání kolidujících ochranných známek podle čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 to, zda přihláška ochranné známky Evropské unie přebírá podstatné prvky tvořící starší ochrannou známku takovým způsobem, že je zřejmé, že přihlašovatel zneužívá oprávněná práva majitele na jeho ochrannou známku. Neloajální zástupce by totiž mohl zabránit nejen jakémukoli pozdějšímu zápisu starší ochranné známky původním majitelem v rámci EU, ale i jakémukoliv jejímu použití ze strany majitele v rámci EU.

Porušení článku 36 statutu Soudního dvora

Napadený rozsudek je stižen protichůdným odůvodněním v rozsahu, v němž na jedné straně připouští, že označení jsou totožná, pokud přebírají jedno druhé bez jakýchkoli úprav nebo doplňků, a na druhé straně připouští, že jsou rovněž totožná, pokud jde o změny, jež jsou provedeny bez změny rozlišovací způsobilosti (viz body 38–40 napadeného rozsudku). Takové odůvodnění je rozporuplné, protože stejný pojem „totožnost“ se vztahuje na odlišné právní a skutkové situace a jsou mi chybně přisouzeny dva různé obsahy.

Tribunál poté, co provedl test uvedený v bodě 39 napadeného rozsudku, neuvedl žádné důvody, proč kolidující ochranné známky nespadají do působnosti čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).