Language of document :

Žalba koju je 20. prosinca 2018. podnio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 15. listopada 2018. u predmetu T-7/17: John Mills protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-809/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Lukošiūtė, agent)

Druge stranke u postupku: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

naloži društvu John Mills Ltd snošenje troškova Ureda.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Povreda članka 8. stavka 3. Uredbe br.207/20091

Opći sud pogrešno je protumačio odredbe članka 8. stavka 3. Uredbe 207/2009 ograničavajući njegovo područje primjene na pojam „istovjetnosti” znakova i pripisujući mu značenje koje je u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009.

Opći sud nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir svrhu članka 8. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, to jest sprječavanje zlouporabe žiga od strane trgovačkog zastupnika nositelja žiga s obzirom na to da trgovački zastupnik može iskoristiti znanje i iskustvo stečeno tijekom njegova poslovnog odnosa s nositeljem žiga i stoga se okoristiti trudom i ulaganjem koje je poduzeo sam nositelj žiga, čime bi se dala prednost spornom doslovnom tumačenju. Međutim, sudovi unije dosljedno primjenjuju teleološki pristup tumačenju žigovnog prava Europske unije.

Doslovno tumačenje također ne dovodi do zaključka da se članak 8. stavak 3. Uredbe 207/2009 primjenjuje samo na istovjetne žigove. Stoga je dovoljno da se predmetni znakovi poklapaju u elementima od kojih se u suštini sastoji razlikovni karakter ranijeg žiga. Na temelju toga, odgovarajući test za ispitivanje suprotstavljenih žigova u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe 207/2009 jest utvrđivanje reproducira li prijava za registraciju žiga Europske bitne elemente ranijeg žiga na način da je očito da podnositelj prijave zloupotrebljava legitimna prava koja nositelj ima na svojem žigu. Naime, nelojalni trgovački zastupnik bi bio u stanju spriječiti ne samo svaku naknadnu registraciju ranijeg žiga od strane prvobitnog nositelja u Europskoj uniji - nego i svaku njegovu uporabu od strane prvobitnog nositelja u Europskoj uniji.

Povreda članka 36. Statuta Suda Europske unije

Pobijana presuda ima kontradiktorno obrazloženje jer, s jedne strane, smatra da su znakovi istovjetni kada jedan prikazuje drugi bez ikakvih izmjena ili dodataka i, s druge strane, da su također istovjetni kada su napravljene varijacije bez izmjena razlikovnog karaktera (vidjeti točke 38. do 40. pobijane presude). Takvo obrazloženje kontradiktorno je jer se isti pojam „istovjetnost” primjenjuje na različite pravne i činjenične situacije i pogrešno mu se pripisuju dva različita sadržaja.

Opći sud nije pružio nikakvo objašnjenje zašto suprotstavljeni žigovi ne pripadaju u područje primjene članka 8. stavka 3. Uredbe 207/2009 s obzirom na kriterije utvrđene u točki 39. pobijane presude.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)