Language of document :

2018 m. gruodžio 20 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje T-7/17, John Mills / EUIPO

(Byla C-809/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama A. Lukošiūtės

Kitos proceso šalys: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

nurodyti John Mills Ltd padengti EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Reglamento Nr. 207/20091 8 straipsnio 3 dalies pažeidimas

Bendrasis Teismas neteisingai aiškino Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, kai į jų taikymo sritį įtraukė tik sąvoką ženklų „tapatumas“ ir jai suteikė tokią reikšmę, kokia numatyta Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a punkte.

Suteikdamas pirmenybę abejotinam pažodiniam aiškinimui, Bendrasis Teismas nepakankamai atsižvelgė į Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalies nuostatų tikslą, kuris yra užkirsti kelią prekių ženklo savininko atstovo piktnaudžiavimui prekių ženklu, nes atstovas gali pasinaudoti palaikant komercinius santykius įgytomis žiniomis ir patirtimi ir taip neteisėtai pasinaudoti prekių ženklo savininko pastangomis ir investicijomis. Aiškindami Europos Sąjungos prekių ženklų teisę Europos Sąjungos teismai nuosekliai taiko teleologinį aiškinimo metodą.

Aiškinant pažodžiui neprieinama prie išvados, kad Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos tik tapatiems prekių ženklams. Pakanka, kad sutaptų minėtų prekių ženklų detalės, kurios iš esmės sudarė ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį. Todėl siekiant tinkamai išanalizuoti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, reikia nustatyti, ar Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškoje pakartotos esminės ankstesnio prekių ženklo detalės tokiu būdu, kad yra aišku, jog pareiškėjas neteisėtai pasisavina savininko teises į prekių ženklą. Iš tiesų, nesąžiningas atstovas sutrukdytų tikrajam ankstesnio prekių ženklo savininkui ne tik vėliau įregistruoti ankstesnį prekių ženklą Europos Sąjungoje, bet ir jį naudoti Europos Sąjungoje.

Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio pažeidimas

Skundžiamame sprendime pateikiami vienas kitam prieštaraujantys vertinimai; viena vertus, pripažįstama, kad prekių ženklai tapatūs, jei atkartoja vienas kitą be jokių pakeitimų ar papildymų, ir, kita vertus, nurodoma, kad jie tapatūs ir tada, kai padaryti pakeitimai nepakeičia skiriamojo požymio (žr. skundžiamo sprendimo 38−40 punktus). Toks vertinimas yra prieštaringas, nes ta pati sąvoka „tapatumas“ taikoma skirtingoms teisinėms ir faktinėms situacijoms ir jai klaidingai suteikiamos dvi skirtingos reikšmės.

Bendrasis Teismas nepaaiškino, kodėl prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, nepatenka į Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalies taikymo sritį pritaikius skundžiamo sprendimo 39 punkte nustatytus kriterijus.

____________

1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).