Language of document :

Recurs introdus la 20 decembrie 2018 de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 15 octombrie 2018 în cauza T-7/17, John Mills/EUIPO

(Cauza C-809/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: J. Ivanauskas, agent)

Celelalte părţi din procedură: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

obligarea John Mills Ltd la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Oficiu.

Motivele și principalele argumente

Încălcarea articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul 207/20091

Tribunalul a interpretat greșit dispozițiile articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul 207/2009 prin faptul că a limitat domeniul de aplicare al acestuia la noțiunea de „identitate” a semnelor și i-a atribuit acesteia semnificația proprie articolului 8 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 207/2009;

Tribunalul nu a luat în considerare în suficientă măsură scopul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul 207/2009, și anume acela de a-l împiedica pe agentul titularului unei mărci să abuzeze de aceasta, având în vedere că agentul poate exploata cunoștințele și experiența dobândite în cursul relației comerciale cu titularul și, prin urmare, poate obține foloase necuvenite din eforturile și din investiția pe care le-ar fi realizat titularul, privilegiind o interpretare literală discutabilă. Or, interpretarea teleologică este cea aplicată în mod constant de instanța Uniunii Europene în domeniul dreptului mărcilor;

o interpretare literală nu conduce nici la concluzia că articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul 207/2009 se aplică numai unor mărci identice. Prin urmare, este suficient dacă semnele în cauză coincid în ceea ce privește elementele în care constă în esență caracterul distinctiv al mărcii anterioare. În acest temei, pentru a examina mărcile în conflict în raport cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul 207/2009, trebuie să se determine dacă cererea de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene reproduce elementele esențiale ale mărcii anterioare într-un mod care să facă evident că solicitantul abuzează de drepturile titularului legitim asupra mărcii. De fapt, agentul neloial ar fi în situația de a împiedica nu numai orice înregistrare ulterioară a mărcii anterioare de către titularul inițial în cadrul Uniunii, ci și orice utilizare a sa de către acesta din urmă în cadrul Uniunii.

Încălcarea articolului 36 din Statutul Curții de Justiție

Hotărârea atacată este afectată de o motivare contradictorie în măsura în care admite, pe de o parte, că semnele sunt identice atunci când unul îl reproduce pe celălalt fără nicio modificare sau adăugare și, pe de altă parte, că acestea sunt identice și atunci când variațiile nu alterează caracterul distinctiv (a se vedea punctele 38-40 din hotărârea atacată). O astfel de motivare este contradictorie, deoarece aceeași noțiune de „identitate” este aplicată pentru situații de drept și de fapt distincte și i se atribuie în mod greșit două conținuturi diferite;

Tribunalul nu a furnizat niciun argument referitor la motivul pentru care mărcile în conflict nu intră sub incidența articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul 207/2009 ca urmare a aplicării criteriilor stabilite la punctul 39 din hotărârea atacată.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).