Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2019 г. от Stena Line Scandinavia AB срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-631/15, Stena Line Scandinavia/Комисия

(Дело C-175/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Stena Line Scandinavia AB (представители: L. Sandberg-Mørch, advokat, P. Alexiadis, Solicitor)

Други страни в производството: Европейска комисия, Кралство Дания, Föreningen Svensk Sjöfart

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение от 13 декември 2018 г. на Общия съд по дело T-631/15, доколкото с него се отхвърлят първото и третото оплакване жалбоподателя относно мерките за помощ, предоставени на Femern Landanlæg; второто и третото оплакване, че Комисията допуснала грешка при прилагане на правото или е била изправена пред сериозни затруднения при преценката на стимулиращия ефект на помощта, съпоставителния сценарий, при който Комисията се позовала на преценката си за необходимостта на помощта и извода, че предоставената на Femern A/S помощ не води до неоправдано нарушаване на конкуренцията;

да осъди ответника да заплати направените от него съдебни разноски и разноските на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква шест основания срещу обжалваното решение:

Първо, в нарушение член 107, параграф 1 и член 108, параграф 2 ДФЕС, Общият съд неправилно приел, че Комисията не е допуснала грешка при прилагане на правото и не е изпитала сериозни затруднения, когато счела, че държавните гаранции и държавните заеми, предоставени на A/S Femern Landanlæg за датските вътрешни железопътни връзки, не могат да нарушат конкуренцията, тъй като релевантният пазар не е отворен за конкуренция.

Жалбоподателят твърди, че този неправилен извод на Общия съд се основава на четири грешки при прилагане на правото, които съответстват на следните четири основания:

а)    Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че държавните гаранции и държавните заеми, предоставени на A/S Femern Landanlægare, не могат да нарушат конкуренцията, макар че Fixed Link (експлоатирано от Femern A/S) и датските вътрешни железопътни връзки (експлоатирани от Femern Landanlæg) представляват заедно интегриран проект и вече е било установено, че държавните гаранции и държавните заеми, предоставени на A/S Femern Landanlægare, могат да нарушат конкуренцията.

б)    Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че пазарът за управление на железопътната инфраструктура в Дания „de lege“ не е отворен за конкуренция.

в)    Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че пазарът за управление на железопътната инфраструктура в Дания „de facto“ не е отворен за конкуренция.

г)    Пазарите за изграждане и поддържане на железопътната инфраструктура, които са отворени за конкуренция, са отделни от пазара за управление и експлоатация — в тесния смисъл на понятието — на железопътната инфраструктура;

Второ, в нарушение на член 107, параграф 1 и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд неправилно приел, че Комисията не е допуснала грешка при прилагане на правото и не е изпитала сериозни затруднения, когато определила, че държавните гаранции и държавните заеми, предоставени на A/S Femern Landanlæg за финансиране на датските вътрешни железопътни връзки, не могат да засегнат търговията между държавите членки.

Трето, в нарушение на 107, параграф 3, буква б) и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд неправилно приел, че разходите за вътрешните връзки могат да бъдат включени в изчисляването на максималния допустим интензитет на помощта за Fixed Link (в контекста на анализа на съвместимостта), въпреки че според Общият съд финансирането, отпуснато на вътрешни железопътни връзки, не представлява държавна помощ.

Четвърто, в нарушение на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд неправилно приел, че Комисията не е допуснала грешка при прилагане на правото и не е изпитала сериозни затруднения, когато решила, че помощта за Femern A/S е имала стимулиращ ефект;

Пето, в нарушение на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС и член 108, параграф 2 ДФЕС Общият съд неправилно приел, че Комисията не е допуснала грешка при прилагане на правото и не е изпитала сериозни затруднения, когато решила, че датските власти представили подходящ съпоставителен сценарий за нейната оценка на необходимостта от помощта.

Шесто, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че предоставената на Femern A/S помощ не води до неоправдано нарушаване на конкуренцията.

____________