Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2019 Stena Line Scandinavia AB proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-631/15, Stena Line Scandinavia v. Komise

(Věc C-175/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Stena Line Scandinavia AB (zástupci: L. Sandberg-Mørch, advokat, P. Alexiadis, Solicitor)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Dánské království, Föreningen Svensk Sjöfart

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-631/15 ze dne 13. prosince 2018 v rozsahu, v němž zamítl první a třetí důvod kasačního opravného prostředku navrhovatelky týkající se opatření poskytnutých společností Femern Landanlæg; její druhý a třetí důvod kasačního opravného prostředku, pokud jde o tvrzení, že Komise se dopustila nesprávného právního posouzení nebo se setkala se závažnými obtížemi v souvislosti s podněcujícím účinkem podpory, hypotetickým srovnávacím scénářem, o který se Komise opřela při posuzování nezbytnosti podpory, a závěrem, že podpora poskytnutá společnosti Femern A/S nevede k neoprávněnému narušení hospodářské soutěže;

uložil odpůrkyni, aby nesla vlastní náklady řízení a nahradila náklady řízení vynaložené navrhovatelkou.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje proti napadenému rozsudku šest důvodu kasačního opravného prostředku:

Zaprvé, v rozporu s čl. 107 odst. 1 SFEU a čl. 108 odst. 2 SFEU se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že Komise se nedopustila nesprávného právního posouzení a nesetkala se se závažnými obtížemi, když rozhodla, že státní záruky a státní půjčky poskytnuté společnosti A/S Femern Landanlæg na Danish rail Hinterland Connections nemohly narušit hospodářskou soutěž, jelikož relevantní trh není otevřený hospodářské soutěži.

Navrhovatelka tvrdí, že tento chybný závěr Tribunálu je založen na čtyřech nesprávných právních posouzeních odpovídajících čtyřem doplňujícím důvodům kasačního opravného prostředku:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že státní záruky a státní půjčky poskytnuté společnosti A/S Femern Landanlæg nemohly ovlivnit hospodářskou soutěž, i když Fixed Link (provozovaná společností A/S Femern) a Danish rail Hinterland Connection (provozované společností Femern Landanlæg) tvoří jeden integrovaný projekt a o státních zárukách a státních půjčkách poskytnutých společnosti Femern A/S již bylo rozhodnuto, že jsou způsobilé narušit hospodářskou soutěž.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že trh správy železniční infrastruktury v Dánsku není de legge otevřený hospodářské soutěži.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že trh správy železniční infrastruktury v Dánsku není de facto otevřený hospodářské soutěži.

Trhy výstavby a údržby železniční infrastruktury, které jsou otevřené hospodářské soutěži, jsou oddělené od trhu správy a provozu železniční infrastruktury v užším smyslu.

Zadruhé, v rozporu s čl. 107 odst. 1 SFEU a čl. 108 odst. 2 SFEU se Tribunál dopustil pochybení, když dospěl k závěru, že Komise se nedopustila nesprávného právního posouzení a nesetkala se se závažnými obtížemi, když rozhodla, že státní záruky a státní půjčky poskytnuté společnosti A/S Femern Landanlæg na financovaní Danish rail Hinterland Connections nemohly ovlivnit obchod mezi členskými státy.

Zatřetí, v rozporu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a čl. 108 odst. 2 SFEU se Tribunál dopustil pochybení, když dospěl k závěru, že náklady na Hinterland Connections mohly být zahrnuty do výpočtu maximální přípustné intenzity podpory pro Fixed Link (v kontextu analýzy slučitelnosti), i když podle Tribunálu prostředky poskytnuté na Hinterland Connections nepředstavovaly státní podporu.

Začtvrté, v rozporu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a čl. 108 odst. 2 SFEU se Tribunál dopustil pochybení, když dospěl k závěru, že Komise se nedopustila nesprávného právního posouzení a nesetkala se se závažnými obtížemi, když rozhodla, že podpora poskytnutá společnosti Femern A/S měla podněcující účinek.

Zapáté, v rozporu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a čl. 108 odst. 2 SFEU se Tribunál dopustil pochybení, když dospěl k závěru, že Komise se nedopustila nesprávného právního posouzení a nesetkala se se závažnými obtížemi, když rozhodla, že dánské orgány předložily hypotetický srovnávací scénář pro své posouzení týkající se nezbytnosti podpory.

Zašesté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že podpora poskytnutá společnosti Femern A/S nezpůsobila neoprávněné narušení hospodářské soutěže.

____________