Language of document :

Appel iværksat den 25. februar 2019 af Stena Line Scandinavia AB til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. december 2018 i sag T-631/15, Stena Line Scandinavia mod Kommissionen

(Sag C-175/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Stena Line Scandinavia AB (ved advokat L. Sandberg-Mørch og solicitor P. Alexiadis)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Kongeriget Danmark og Föreningen Svensk Sjöfart

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 13. december 2018 i sag T-631/15 ophæves, for så vidt som den forkastede appellantens første og tredje anbringende med hensyn til de foranstaltninger, der er indrømmet Femern Landanlæg, samt deres andet og tredje anbringende med hensyn til argumenterne om, at Kommissionen havde begået retlige fejl eller stået overfor alvorlige vanskeligheder vedrørende støttens tilskyndelsesvirkning, det kontrafaktiske scenarium, som Kommissionen havde lagt til grund for sin bedømmelse af støttens nødvendighed, og den konklusion, at den Femern A/S tildelte støtte ikke forårsager urimelige konkurrencefordrejninger.

Appelindstævnte tilpligtes at betale sine egne og appellantens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har fremsat seks anbringender mod den appellerede dom:

–    For det første begik Retten en fejl ved i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF at konkludere, at Kommissionen ikke begik en retlig fejl og ikke oplevede alvorlige vanskeligheder, da den fastslog, at de statsgarantier og statslån, der blev ydet A/S Femern Landanlæg til de danske jernbanelandanlæg, ikke kunne fordreje konkurrencen, eftersom det relevante marked ikke er åbent for konkurrence.

Appellanten har anført, at denne fejlagtige konklusion fra Rettens side er baseret på fire retlige fejl, der svarer til fire underanbringender:

a)    Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at de statsgarantier og statslån, der blev ydet A/S Femern Landanlæg, ikke kan påvirke konkurrencen, selv om den faste forbindelse (der drives af Femern A/S) og de danske jernbanelandanlæg (der drives af Femern Landanlæg) tilsammen udgør et integreret projekt, og de statsgarantier og statslån, der blev ydet Femern A/S, allerede er blevet anset for at kunne fordreje konkurrencen.

b)    Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at markedet for forvaltning af jernbaneinfrastruktur i Danmark ikke »de lege« er åbent for konkurrence.

c)    Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at markedet for forvaltning af jernbaneinfrastruktur i Danmark ikke »de facto« er åbent for konkurrence.

d)    Markederne for anlæggelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur, som er åbne for konkurrence, er adskilte fra markedet for forvaltning og drift i snæver forstand af jernbaneinfrastruktur.

–    For det andet begik Retten en fejl ved i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF at konkludere, at Kommissionen ikke begik en retlig fejl og ikke stod overfor alvorlige vanskeligheder, da den fastslog, at de statsgarantier og statslån, der blev ydet A/S Femern Landanlæg til finansieringen af de danske jernbanelandanlæg, ikke kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

–    For det tredje begik Retten en fejl ved i strid med artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF at konkludere, at omkostningerne ved landanlæggene kan inkluderes i beregningen af den maksimalt tilladte støtteintensitet for den faste forbindelse (i forbindelse med forenelighedsanalysen), selv om de midler, der blev ydet til landanlæggene, ifølge Retten ikke udgør statsstøtte.

–    For det fjerde begik Retten en fejl ved i strid med artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF at konkludere, at Kommissionen ikke begik en retlig fejl og ikke stod overfor alvorlige vanskeligheder, da den fastslog, at støtten til Femern A/S havde en tilskyndende virkning.

–    For det femte begik Retten en fejl ved i strid med artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF at konkludere, at Kommissionen ikke begik en retlig fejl og ikke stod overfor alvorlige vanskeligheder, da den fastslog, at de danske myndigheder havde fremlagt et hensigtsmæssigt kontrafaktisk scenarium til brug for Kommissionens bedømmelse af støttens nødvendighed.

–    For det sjette begik Retten en retlig fejl ved at fastslå, at den støtte, som Femern A/S blev tildelt, ikke forårsager urimelige konkurrencefordrejninger.

____________