Language of document :

Valitus, jonka Stena Line Scandinavia AB on tehnyt 25.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-631/15, Stena Line Scandinavia v. komissio, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-175/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Stena Line Scandinavia AB (edustajat: L. Sandberg-Mørch, advokat, ja P. Alexiadis, solicitor)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Tanskan kuningaskunta ja Föreningen Svensk Sjöfart

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-631/15 13.12.2018 antaman tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valittajan ensimmäisen ja kolmannen kanneperusteen Femern Landanlægin hyväksi myönnettyjen toimenpiteiden osalta ja valittajan toisen ja kolmannen kanneperusteen niiden väitteiden osalta, joiden mukaan komissio teki oikeudellisen virheen tai kohtasi vakavia vaikeuksia, jotka koskivat tuen kannustavaa vaikutusta, vaihtoehtoista skenaariota, johon komissio tukeutui tuen tarpeellisuuden arvioinnissa, ja päätelmää siitä, ettei Femern A/S:n hyväksi myönnetyllä tuella kohtuuttomasti vääristetä kilpailua

velvoittaa ensimmäisessä oikeusasteessa vastaajana olleen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa seuraaviin kuuteen valitusperusteeseen valituksenalaista tuomiota vastaan:

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin teki SEUT 107 artiklan 1 kohdan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan vastaisesti virheen todetessaan, ettei komissio tehnyt oikeudellista virhettä eikä kohdannut vakavia vaikeuksia katsoessaan, ettei A/S Femern Landanlægille Tanskan rautateiden sisämaayhteyksiä varten annetuilla valtiontakauksilla ja -lainoilla voitu vääristää kilpailua, sillä merkitykselliset markkinat eivät ole kilpailulle avoimet.

Valittaja väittää, että tämä unionin yleisen tuomioistuimen virheellinen päätelmä perustuu neljään oikeudelliseen virheeseen, jotka vastaavat seuraavia valitusperusteen osia:

a)    Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei A/S Femern Landanlægille annetuilla valtiontakauksilla ja -lainoilla ole kilpailuvaikutuksia, vaikka (Femern A/S:n operoima) kiinteä yhteys ja (Femern Landanlægin operoimat) Tanskan rautateiden sisämaayhteydet muodostavat yhden yhtenäisen hankkeen ja Femern A/S:lle annettujen valtiontakausten ja -lainojen on jo todettu voivaan vääristää kilpailua.

b)    Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, etteivät markkinat rautateiden infrastruktuurin hallinnoimiselle Tanskassa ole oikeudellisesti kilpailulle avoimet.

c)    Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, etteivät markkinat rautateiden infrastruktuurin hallinnoimiselle Tanskassa ole tosiasiallisesti kilpailulle avoimet.

d)    Rautateiden infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon markkinat, jotka ovat kilpailulle avoimet, ovat erilliset rautateiden infrastruktuurin hallinnoimisen ja ohjauksen markkinoista niiden suppeassa merkityksessä.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin teki SEUT 107 artiklan 1 kohdan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan vastaisesti virheen todetessaan, ettei komissio tehnyt oikeudellista virhettä eikä kohdannut vakavia vaikeuksia katsoessaan, ettei A/S Femern Landanlægille Tanskan rautateiden sisämaayhteyksien rahoittamista varten annetuilla valtiontakauksilla ja -lainoilla voitu vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin teki SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan vastaisesti virheen todetessaan, että sisämaayhteyksien kustannukset voidaan ottaa huomioon laskettaessa kiinteää yhteyttä varten sallittu tuki-intensiteetin enimmäismäärä (sisämarkkinoille soveltuvuuden arvioinnin yhteydessä), vaikka unionin yleisen tuomioistuimen mukaan sisämaayhteyksiä varten myönnettyä rahoitusta ei ole pidettävä valtiontukena.

Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin teki SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan vastaisesti virheen todetessaan, ettei komissio tehnyt oikeudellista virhettä eikä kohdannut vakavia vaikeuksia päättäessään, että Femern A/S:n hyväksi myönnetyllä tuella oli kannustava vaikutus.

Viidenneksi unionin yleinen tuomioistuin teki SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan vastaisesti virheen todetessaan, ettei komissio tehnyt oikeudellista virhettä eikä kohdannut vakavia vaikeuksia todetessaan, että Tanskan viranomaiset olivat esittäneet asianmukaisen vaihtoehtoisen skenaarion arvioinnilleen tuen tarpeellisuudesta.

Kuudenneksi unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, ettei kilpailu kohtuuttomasti vääristynyt Femern A/S:lle myönnetyn tuen johdosta.

____________