Language of document :

Odvolanie podané 25. februára 2019: Stena Line Scandinavia AB proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-631/15, Stena Line Scandinavia/Komisia

(vec C-175/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Stena Line Scandinavia AB (v zastúpení: L. Sandberg-Mørch, advokat, P. Alexiadis, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Dánske kráľovstvo, Föreningen Svensk Sjöfart

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-631/15 z 13. decembra 2018 v rozsahu, v ktorom zamietol prvý a tretí žalobný dôvod odvolateľky vzhľadom na opatrenia poskytnuté spoločnosti Femern Landanlæg, jej druhý a tretí žalobný dôvod, pokiaľ ide o tvrdenia, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia alebo sa stretla so závažnými ťažkosťami v súvislosti so stimulačným účinkom pomoci, kontrafaktuálnym scenárom, z ktorého Komisia vychádzala pri posudzovaní nevyhnutnosti pomoci a záverom, že pomoc poskytnutá spoločnosti Femern A/S nespôsobuje neoprávnené narušenia hospodárskej súťaže,

uložil odporkyni povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateľky.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza proti napadnutému rozsudku šesť odvolacích dôvodov:

Po prvé v rozpore s článkom 107 ods. 1 a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia veci a nestretla sa so závažnými ťažkosťami keď rozhodla, že štátne záruky a štátne pôžičky poskytnuté spoločnosti A/S Femern Landanlæg na Danish rail Hinterland Connections nemohli narušiť hospodársku súťaž, keďže relevantný trh nie je otvorený hospodárskej súťaži.

Odvolateľka tvrdí, že tento chybný záver Všeobecného súdu je založený na štyroch nesprávnych právnych posúdeniach zodpovedajúcich štyrom doplňujúcim odvolacím dôvodom:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že štátne záruky a štátne pôžičky poskytnuté spoločnosti A/S Femern Landanlæg nemohli ovplyvniť hospodársku súťaž, hoci Fixed Link (prevádzkované spoločnosťou A/S Femern) a Danish rail Hinterland Connection (prevádzkované spoločnosťou Femern Landanlæg) spolu predstavujú jeden integrovaný projekt a štátne záruky a štátne pôžičky poskytnuté spoločnosti Femern A/S už boli uznané za spôsobilé narušiť hospodársku súťaž.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že trh správy železničnej infraštruktúry v Dánsku nie je de lege otvorený hospodárskej súťaži.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že trh správy železničnej infraštruktúry v Dánsku nie je de facto otvorený hospodárskej súťaži.

Trhy výstavby a údržby železničnej infraštruktúry, ktoré sú otvorené hospodárskej súťaži, sú oddelené od trhu správy a prevádzky železničnej infraštruktúry v užšom zmysle.

Po druhé v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia veci a nestretla sa so závažnými ťažkosťami, keď rozhodla, že štátne záruky a štátne pôžičky poskytnuté spoločnosti A/S Femern Landanlæg na financovanie Danish rail Hinterland Connections nemohli ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.

Po tretie v rozpore s článkom 107 ods. 3 písm. b) a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že náklady na Hinterland Connections mohli byť zahrnuté vo výpočte maximálnej prípustnej intenzity pomoci pre Fixed Link (v kontexte analýzy zlučiteľnosti), hoci podľa Všeobecného súdu prostriedky poskytnuté na Hinterland Connections nepredstavovali štátnu pomoc.

Po štvrté v rozpore s článkom 107 ods. 3 písm. b) a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia a nestretla sa so závažnými ťažkosťami, keď rozhodla, že pomoc spoločnosti Femern A/S mala stimulačný účinok.

Po piate v rozpore s článkom 107 ods. 3 písm. b) a článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že Komisia sa nedopustila nesprávneho právneho posúdenia a nestretla sa so závažnými ťažkosťami, keď rozhodla, že dánske orgány predložili primeraný kontrafaktuálny scenár pre svoje posúdenie týkajúce sa nevyhnutnosti pomoci.

Po šieste Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že pomoc poskytnutá spoločnosti Femern A/S nespôsobila neoprávnené narušenie hospodárskej súťaže.

____________